หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 361 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 165 คน 76.04%
 
ดี 20 คน 9.22%
 
ปานกลาง 10 คน 4.61%
 
พอใช้ 7 คน 3.23%
 
ควรปรับปรุง 15 คน 6.91%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
217 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
13/03/2561 10:36:22
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.