หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 406 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 296 คน 75.51%
 
ดี 29 คน 7.40%
 
ปานกลาง 15 คน 3.83%
 
พอใช้ 12 คน 3.06%
 
ควรปรับปรุง 40 คน 10.20%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
392 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
27/05/2563 00:04:19
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.