ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ ธงไชย  
  Asst. Prof. Dr. Wisanu Thongchai
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0882808281
อีเมล์: wisanuthongchai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (เคมี) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ , เคมีเครื่องสำอาง, เคมียา
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, Analytical Chemistry, Pharmaceutical Analysis, Lab on Chip
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Wisanu Thongchai. (2017). Synthesis of curcuminoid-imprinted polymers applied to the solid-phase extraction of curcuminoids from turmeric samples. Journal of Pharmaceutical Analysis, 8(1), 61–70. https://doi.org/10.1016/j.jpha.2017.09.003
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Thongchai, W., & Liawruangrath, B. (2016). Development of HPLC analysis for the determination of retinol and alpha tocopherol in corn oil nanoemulsion lotion. International Food Research Journal, 23(4), 1367–1371.
อ้างอิง: Thongchai, W., & Liawruangrath, B. (2016). Determination of gamma oryzanol in rice bran oil by HPLC with molecularly imprinted solid-phase extraction. International Food Research Journal, 23(4), 1389–1395.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Thongchai, W. (2014). Determination of retinol and alpha-tocopherol in avocado nanoemulsion with monolithic column. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 38(1), 36–43.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangath and G.M. Greenway, Separation and determination of gallic acid and ellagic acid by high performance liquid chromatographic method, Burapha Science Journal, 2014; Special issue, 129-140.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: W. Thongchai, and B. Liawruangath, Micellar liquid chromatographic determination of arbutin and hydroquinone in medicinal plant extracts and commercial cosmetic products, International Journal of Cosmetic Science, 2013, 35, 257-263.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangath, S. Liawruangrath and S. Saysin, High Performance Liquid Chromatographic Determination of Solasodine in Solanum Species, Asian Journal of Chemistry, 2011; 23 (6), 2407-2410.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Sequential injection analysis with lab-at-valve (SI-LAV) for the determination of solasodine in Solanum species, Talanta 2010; 81, 565-571.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangath, S. Liawruangrath and G.M. Greenway, A microflow chemiluminescence system for the determination of chloramphenicol in honey with preconcentration using a molecularly imprinted polymer, Talanta 2010; 82 (2), 560-566.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Arbutin determination in medicinal plants and creams, Int. J. Cosmet. Sci. 2009; 31, 87-96.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Food Chemistry 2009; 112, 494-499.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, J. Cosmet. Sci. 2007; 58, 35-44.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, Int. J. Cosmet. Sci. 2007; 29 (6), 488.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Thongpoon and T. Machan, High performance thin layer chromatographic method for the determination of diclofenac sodium in pharmaceutical formulations, Chiang Mai J. Sci. 2006; 33 (1), 123-128.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: P. Poolprasert, W. Pama, Y. Chammui, W. Thongchai. Screening of Medical Plants Extracts for Larvicidal Activity against Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). วารสาร เภสัชศาสตร์ อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 2015; 10(4), 228-233.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: W. Thongchai, P. Limwanit and P. Premjai, HPLC-MONOLITHIC COLUMN FOR THE DETERMINATION OF RETINOL AND ALPHA-TOCOPHEROL IN AVOCADO OIL, PACCON conference, 2012.
อ้างอิง: W. Thongchai, S. Keawsa-ard, M. Sae-lee, DETERMINATION OF VITAMIN A AND VITAMIN E IN CORN OIL NANOEMULSION LOTIONS BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, PACCON conference, 2012.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and S. Saysin, High performance liquid chromatographic method for the determination of solasodine in solanum species, PACCON conference, 2010.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric and total antioxidant capacity using 2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl assay, Research for better for better life quality: Symposium on flow based analysis, 2009.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and S. Saysin, High Performance Thin Layer Chromatographic Determination of Erythromycin in Pharmaceutical Preparations, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Determination of Chloramphenicol Residue in Honey and Milk Samples based on Molecularly Imprinted Polymer, The 35thCongress on Science and Technology of Thailand, 2009.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, Flow injection analysis of total curcuminoids in turmeric extracts, RSC International Conference on Analytical Research Forum 2008, University of Hull, United Kingdom, (21-23/06/2008)
อ้างอิง: T. Wonganan, S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of Ascorbic Acid in Orange Juice by Differential Pulse Polarography, The 34th Congress on Science and Technology of Thailand, 2008.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: S. Liawruangrath, B. Liawruangrath and W. Thongchai, Flow injection analysis of arbutin, International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques (ICFIA) 14th, Berlin, (02/09/2007).
อ้างอิง: 3. B. Liawruangrath, S. Liawruangrath and W. Thongchai, Determination of heavy metal contents contaminated in herbal drugs, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath and S. Liawruangrath, High-performance liquid chromatographic determination of arbutin in skin whitening creams and medicinal plant extracts, The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 2007.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan, S. Saysin, and C. Thongpoon, Determination of High Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Solasodine, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
อ้างอิง: C. Thongpoon, W. Thongchai and T. Marchan Spectrophotometric method for the determination of amoxicillin in pharmaceutical formulations, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 2007.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: C. Thongpoon, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, T. Marchan and W. Thongchai, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) Method for the Determination of Cephalexin, Cefazolin and Cefoxitin, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, C. Thongpoon, S. Saysin, T. Marchan and C. Raweewan, Determination of Curcuminoid Contents by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai, S. Saysin, P. Srisom, J. Chuangbunyat and T. Machan, Determination of Tetracyclin Residues in Milk and Milk Products by High Performance Liquid Chromatography, The 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 2006.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: B. Liawruangrath, S. Liawruangrath, W. Thongchai and T. Machan, Determination of malic Acid and Citric Acid in Ripe Berries of Eugenia paniala Roxb. by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, C. Chiyasut and P. Leelapornpisid, Determination of Arbutin in Skin-Whitening Cosmetics by High Performance Liquid Chromatography, The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, 2005.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: W. Thongchai, B. Liawruangrath, D. Winijkul, S. Natakankikul, C. Thongpoon and T. Machan, Determination of Diclofenac Sodium by High Performance Thin Layer Chromatography, The 30th Congress on Science and Technology of Thailand, 2004.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตน้ำตาลสด “น้ำตาลสดบรรจุขวดพร้อมดื่ม”
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีสะอาดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน "เคมีเกี่ยวกับยา"
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2558 ประเภทผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SJR
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: หัวหน้าสาขาดีเด่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.