ชื่อ-นามสกุล
 นายนิรุตติ์ ทาอ่อน  
 Mr. Nirut Ta-on
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: niruttaoon@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการศึกษา) ม.นเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
งานธุรการ และสารบรรณ
 
ความสนใจ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, Human Resource
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรม การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.