ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  
  Asst. Prof. Dr. Anchana Preechaworapun
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0855011192
อีเมล์: anchanaph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2550
2 วท.ม. (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
3 วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry
 
ความสนใจ
Analytical Chemistry
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2561).Electrochemical Characterization of Glassy Carbon Electrode and Boron-doped Eledctrode for Determination of Quercetin. NU. International Journal of Science, Vol 15, No 1 (2018). Page: 69-76
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: C Moonla, A Preechaworapun, T Tangkuaram. (2017). A Single Drop Fabrication of the Cholesterol Biosensor Based on Synthesized NiFe2O4NPs Dispersed on PDDA‐CNTs. Electroanalysis 29 (12), 2698-2707.
อ้างอิง: Jiraporn Kitikul, Sakchai Satienperakul, Anchana Preechaworapun, Pusit Pookmanee, Tanin Tangkuaram. (2017). A Simple Flow Amperometric Electrochemical Biosensor Based on Chitosan Scaffolds and Gold Nanowires Modified on a Glassy Carbon Electrode for Detection of Glutamate in Food Products. Electroanalysis 29 (1), 264-271.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A Preechaworapun, P Lertsuwunpisal, T Tangkuaram. (2016). Differential pulse anodic stripping voltammetry for Lead (II) Cadmium (II) and Zinc (II) analysison a low cost pencil carbon electrode. Journal of Thai Interdisciplinary Research 11 (4), 1-7.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Gobutr, N., Preechaworapun, A., Pewnim, N., Phaisansuthichol, S. and Tangkuaram, T. Biosensor Development Based on Nanowires Incorporated Chitosan-Carbon Nanotube Scaffolds for Cholesterol Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p69- 77. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A., Satienperakul, S., Pewnim, N. and Tangkuaram, T. Gold Nanowire Incorporated Composite Materials on a Modified Glassy Carbon Electrode for Hydrogen Peroxide Determination. Proceedings in ICIRD2015. Maejo University, p78-85. Year 2015
อ้างอิง: Inngam, N., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. Ampermetric flow injection analysis for hydrogen peroxide determination at gold nanoparticle modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 70-72. Year 2015.
อ้างอิง: Singse, S., Thomporn, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and A. Preechaworapun, Pencil carbon electrode modified silver nanoparticles for determination of nitrite and nitrate, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 73-76. Year 2015
อ้างอิง: Thomporn, S., Singse, S., Chitbuengphrao, A., Tangkuaram, T. and Preechaworapun, A. A differential pulse amperometric nitrite determination on AuNPs modified pencil carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 77-80. Year 2015.
อ้างอิง: Ouiram, T., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. Development of chemical sensor for hydrogen peroxide detection by gold nanowire and chitosan crosslinking carbon nanotube modified glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 51-54. Year 2015.
อ้างอิง: Moonla, W., Preechaworapun, A. and Tangkuaram, T. A novel nonezymatic hydrogen peroxide sensor based on poly(o-phenylenediamine) film and nickel ferrite nanoparticles coated glassy carbon electrode, Proceedings in PACCON2015. King Mongkut’s University of Technology Thonburi. P. 47-50. Year 2015.
อ้างอิง: Anchana Preechaworapun, Siriwan Taweemanoonn. (2015). Simultaneous Rapid Determination of Nitrate and Nitrite in Vegetables by High-performance Liquid Chromatography. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16 (1), 40-49.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kirasamuttranon, P., Preechaworapun, A., and Tangkuarum. T., (2013). The development of glucose biosensor using gold core platinum shell nanoparticles implanted chitosancarbon nanotube system. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 21–23). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Wiengseema, N., Preechaworapun, A., and Tangkuaram, T., (2013). Development of chemical sensor for determination of cadmium in sesame oil based on the bismuth and nanotechnology. In Proceeding of the 2nd Regional Symposium on. Biosensors, Biodiagnostics and Biochips (ASEAN+ 2013). (pp. 14–16). Chiang Rai: Mae Fah Luang University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul, S., and Tangkuaram. T., (2013). Development of glutamate biosensor based on immobilized glutamate oxidase on the chitosan cross linked with carbon nanotube modified gold nanowire. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013). (pp. 125-128). ChonBuri: Burapha University.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Inngam, N., Pinwattana, K., Tangkuaram T., and Preechaworapun, A., (2012). A low cost of square wave voltammetric nitrite determination on a gold nanoparticle modified pencil carbon electrode. In Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012). (pp. 1-3). Chiang Mai: Chiang Mai University.
อ้างอิง: Kitikul, J., Preechaworapun, A., Pookmanee, P., Satienperakul S., and Tangkuaram, T., (2012) A glutamate biosensor based on the cross linked glutamate oxidase with chitosan on the carbon nanotube modified gold nanowire electrode. In Proceeding of the 38th Congress on Science and Technology of Thailand. (pp. C1_C0084F). Chiang Mai: Chiang Mai University
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Compost development and analysis from mung beans by determination of main mineral fe rtil izer . Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2011). Page: 26-34
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2554).Amperometric Determination od nitrite on a pencil carbon eletrode using K4Fe(CN)6 Mediator. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554. Page: -
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Tangkuaram, T.; and Chailapakul, O. “Electrochemical oxidation of 2-mercapto ethanesulfonic acid by Cu nanoparticles-modified boron-doped diamond electrode”. NU Science Journal 2009; 6(S1): 36-42.
อ้างอิง: Ngamyai, S.; Chituengphrao, A.; Tangkuaram, T.; and Preechaworapun, A. “Electrochemical characterization of four difference screen printed electrodes and its applications for determination of nitrate” Proceeding Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, 48-50.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Ivandini, T. A.; Suzuki, A.; Fujishima, A.; Chailapakul, O.; and Einaga, Y. “The development of amperometric immunosensor using boron-doped diamond with poly (o-aminobenzoic acid)”. Analytical Chemistry 2008; 80: 2077-2083
อ้างอิง: Preechaworapun, A.; Dai, Z.; Xiang, Y.; Chailapakul, O.; and Wang, J. “Investigation of the enzyme hydrolysis products of the substrates of alkaline phosphatase in electrochemical immunosensing”. Talanta 2008; 76: 424-431.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Preechaworapun A, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Grudpan K, Motomizu S, Chailapakul O. “Electroanalysis of sulfonamides by flow injection system/high-performance liquid chromatography coupled with amperometric detection using boron-doped diamond electrode”. Talanta 2006; 68(5):1726-1731.
อ้างอิง: Treetepvijit S, Preechaworapun A, Praphairaksit N, Chuanuwatanakul S, Einaga Y, Chailapakul O. “Use of nickel implanted boron-doped diamond thin film electrode coupled to HPLC system for the determination of tetracyclines”. Talanta 2006; 68(4):1329- 1335.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).Synthesis and characterization of Ni and Cu hexacyanoferate nanoparticles for hydrogen peroxide sensor . วทท. ครั้งที่ 39, 2566. Page: 1-4
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Biosensor Development for Determination of Glucose in Blood Sample. ASEAN+ 2013, 2556. Page: 14-16
อ้างอิง: อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ (2556).The Development of Glucose Biosensor Using Gold Core Platinum Shell Nanoparticles Implanted Chitosan-Carbon Nanotube System . ASEAN+ 2013, 2556. Page: 21-23
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.