ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  
 Miss Patcharaporn Inrirai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: p.inririai@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
2 วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
Solar Thermal Energy, Heat Transfer
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ (2559). การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา. วารสารเกษตรพระวรุณ, 13(2). หน้า 216-221.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ, วรลักษณ์ สุริวงษ์, พัชราภรณ์ อินริราย และอุทัย ไทยกรรณ์ (2559). การศึกษาความเขมรังสีอาทิตย และอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (น. 441-447). เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย และธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม. ใน การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย และสุพรรษา ไชยหงษ์. (2558) เตาก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือนจากวัสดุเหลือใช้. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2558”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: รัฏฐชัย สายรวมญาติ และ พัชราภรณ์ อินริราย. (2557) การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย 2557”. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Inrirai, P., Thepa, S., & Sudaprasert, K. (2012). Using thermal energy storage system as a heat source for heating poultry house in winter night (pp. In Proceeding of 38th Congress on Science and Technology of Thailand, 17 -19 October 2012. The Science Society of Thailand, Chiangmai, Thailand.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.