ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์  
 Asst. Prof. Surachet Mitsanon
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: teachneering@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
2 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, การออกแบบระบไฟฟ้ากำลัง ระบบจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้ากำลัง
 
ความสนใจ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: การถ่ายทอดความรู้การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิศวกรไฟฟ้าที่ปรึกษา
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อหนังสือ: การผลิต การส่ง และจ่ายไฟฟ้า
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.