ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. สุขแก้ว คำสอน  
  Assoc. Prof. Dr. Sukkaew Comesorn
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: sukkaew006@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2540
2 ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
3 กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2522
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, การศึกษา, วิจัย วัดผล ประเมินผล สถิตประยุกต์ ประกันคุณภาพ, วิจัยและประเมินผล, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัย, การประเมินโครงการ, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
สถิติประยุกต์, Research , Quality assurance, Evaluation, Measurement
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน (2561 ). แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 1) ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2 ) เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 22 – 35
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2560 ). กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก .วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 2) ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1 ) เดือน มกราคม-มิถุนายน หน้า 22 - 35
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข(2560) การศึกษาความต้องการในการนิเทศตามการรับรู้ของนักศึกษา ชุดวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .กรุงเทพ วารสาร veridian มหาวิทยาลัยศิลปกร (TCI 1 ) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก. RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES , HUMANNITIES @ SOCIAL SCIENCES. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (TCI 1) ปีที่ 17 ( ฉบับที่ 1). 108 - 121
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และ ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ (2558). การศึกษาคะแนนพัฒนาการความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 2) ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) หน้า 29-50
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน. (2557). แนวทางการดำเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( TCI 2 ) ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1 ). หน้า 22 - 37
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน. (2556). การศึกษาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปี่ที่ 1 (ฉบับที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิธีการสอนแบบ เอสทีเอดี (STAD). วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน (2561 ). แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 1) ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2 ) เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 22 – 35
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2561 ). การศึกษาสภาพและปัญหาการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา “การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)”วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 2) ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1 ) เดือน มกราคม-มิถุนายน หน้า 22 – 35
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2561). การพัฒนาครูด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู ( อยู่ในช่วงดำเนินการทำสัญญารับทุน วช.ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วง 1 ตค.60 ถึง 30 กย.61)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2562). การพัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจากสื่อสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น (อยู่ในช่วงดำเนินการทำสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วง 1 ตค.61 – 30 กย. 62 )
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2560 ). กลยุทธ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก .วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 2) ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1 ) เดือน มกราคม-มิถุนายน หน้า 22 - 35
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และ สวนีย์ เสริมสุข. (2560 ). การศึกษาความต้องการในการนิเทศตามการรับรู้ของนักศึกษา ชุดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วารสาร veridian E-Journal. Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ ( TCI 1 ) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม หน้า 1328 -1349
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการสร้างแบบทดสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก. RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCES , HUMANNITIES @ SOCIAL SCIENCES. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (TCI 1) ปีที่ 17 ( ฉบับที่ 1). 108 - 121
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2560) . การพัฒนาครูด้านการวิจัยโดยผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น. (อยู่ในช่วงการดำเนินงานวิจัย ได้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก วช. ปี 60 ช่วง 1 ตค. 59 ถึง 30 กย. 60)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และ ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ (2558). การศึกษาคะแนนพัฒนาการความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ( TCI 2) ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) หน้า 29-50
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน. (2557). แนวทางการดำเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( TCI 2 ) ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1 ). หน้า 22 - 37
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน. (2556). การศึกษาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปี่ที่ 1 (ฉบับที่ 1)
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิธีการสอนแบบ เอสทีเอดี (STAD). วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2554). โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ . (2549). การประเมินผลการจัดมหกรรมงานสร้างสุขภาคเหนือ “วิถีไทย วิถีธรรม นำสร้างสุข. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2549). การประเมินผลโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอนและคณะ . (2549). การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ . (2549). การวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ . (2548). การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และคณะ . (2548). การวิเคราะห์กำลังแรงงานและคุณลักษณะบัณฑิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในอนาคต. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2547). การติดตามและเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน.และคณะ (2547). การวางระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน.และคณะ (2547). การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม .พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ . (2547). การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมครู เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2545). การประเมินโครงการนำร่องปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก .พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: . สุขแก้ว คำสอน และคณะ. (2545). การประเมินติดตามการมีงานทำของบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินเพื่อวินิจฉัยสำหรับการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน โรงเรียนหนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างแบบทดสอบตามแนวแบบทดสอบระดับชาติ (NT) โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อ.เมืองจ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ: สุขแก้ว คำสอน. (2559) การวิจัยเชิงประเมิน: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ชื่อหนังสือ: สุขแก้ว คำสอน. (2559) การวัดพุทธิพิสัย.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อหนังสือ: สุขแก้ว คำสอน. (2559) เครื่องมือการวิจัยและวัดผลการศึกษา.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อหนังสือ: สุขแก้ว คำสอน. (2549) หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อหนังสือ: สุขแก้ว คำสอน. (2549) ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ.พิษณุโลก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยดีเด่นสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.