ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จิรศิต อินทร  
 Mr. Jirasit Inthorn
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: jirasit.i@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
2 วท.บ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
cosmetic science, natural product
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Optimization of the high shear homogenization technique for preparing solid lipid nanoparticles containing Asparagus racemosus extract
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: DEVELOPMENT OF EMULSION BEAD FOR COSMETIC PRODUCT รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561หน้า443-449
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงผิวหน้าจากสารสกัดขลู่ Development of facial nourishing gel product with Pluchea indica (L.)Less extract รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 หน้า 446-450 สุมิตรา จันทร์หอม กนกวรรณ พรมจีน และ จิรศิต อินทร
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.