ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง  
  Asst. Prof. Dr. Suphawadee Yaemkong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: suphayaku@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (สัตวบาล-สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
2 วท.ม. (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
3 วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Socio Economic in Animal Science
 
ความสนใจ
Animal Production
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: A comparative study on dairy production and revenue of the dairy farms supported by a dairy cooperative with those supported by a private organization in Central Thailand
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Effect of experience, education, record keeping, labor and decision making on monthly milk yield and revenue of dairy farms supported by a private organization in Central Thailand
อ้างอิง: Milk quantity, quality and revenue in dairy farms supported by a private organization in Central Thailand
อ้างอิง: Effect of Experience, Education, Record, labor and Decisin Making on Monthly Milk Yield and Revenue of Dairy Farms Supported by a Private Organization in Central Thailand
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.