ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ อยู่มี  
  Asst. Prof. Dr. Pitak Yoomee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267113
อีเมล์: p_yoomee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534
 
ความเชี่ยวชาญ
เคมีวัสดุ การสังเคราะห์วัสดุที่มีขนาดเล็กทางเคมี
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: เคมีวัสดุเบื้องต้น
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.