ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ  
 Mr. Donyarit Settasuwacha
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: choke_ce9@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
2 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Road Safety Engineering
 
ความสนใจ
Transportation and Traffic Engineering, Road Safety Engineering, Highway Design and Construction
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, การประเมินความปลอดภัยทางถนนภายในสถานศึกษาที่พึ่งชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก, Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), Vol.14, No.1, January – June 2019, pp. 61 - 76;
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, The Assessment of Accident Risk at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC): A Case Study of Khlong Ngae-Khuan Niang Train Station, Songkhla Province, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences (Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci.), Vol. 19, No. 1, page 99-110;
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, เจษฏา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, และนัฐพร นวกิจรังสรรค์, การพัฒนาแบบจำลองฟัซซีแรนดอมยูทิลิตีสำหรับการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยระบบรางของนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:กรณีศึกษา รถไฟทางคู่สายเด่นชัย–เชียงราย,วารสารปาริชาต, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, หน้า 187-197;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: Investigation of Approaching Speed at Highway-Railway Grade Crossings: Songkhla Case Study, Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), Vol. 12, No. 1, page 09-16;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฏา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา: การศึกษาความปลอดภัยทางถนนในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, หน้า 129-141;
อ้างอิง: เจษฏา โพธิ์จันทร์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, วชิระ วิจิตรพงษา: การวิเคราะห์หาสัดส่วนการลงทุนตามพันธกิจเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้การเปรียบเทียบเชิงคู่ และการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น, ศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 1-10;
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep: A Review of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Countermeasure, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol. 4, Issue 3, page 10-19;
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: H. Y. Aung, D. Settasuwacha, P. Taneerananon: Awareness of Urban Transportation Sustainability: A Case Study in Bangkok, Thailand, Journal of Society for Transportation and Traffic Studies (JSTS), Vol. 3, Issue 3, page 20-31;
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และวชิระ วิจิตรพงษา: การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4, พิษณุโลก;
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ: การศึกษาความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางโค้งแนวราบภายในสถานศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก, การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14, พิษณุโลก;
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา และกฤษณะ กลิ่นดี: การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อขับผ่านจุดตัดทางรถไฟ: กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, มหาสารคาม;
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สัจจากาจ จอมโนนเขวา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, เจษฎา โพธิ์จันทร์ และวชิระ วิจิตรพงษา: โมเดลการวัดคุณภาพการให้บริการรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, ภูเก็ต;
อ้างอิง: วชิระ วิจิตรพงษา, ปรีดา พิชยาพันธ์, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และเจษฎา โพธิ์จันทร์: แบบจำลองการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในเขตพื้นที่ชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, ภูเก็ต;
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก: การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, การประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 (INARCRU III), นครศรีธรรมราช;
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ, บุญพล มีไชโย และทวีศักดิ์ แตะกระโทก: การประยุต์ใช้แผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ ฮัตโตะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน: กรณีศึกษา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10, เชียงใหม่;
อ้างอิง: D. Settasuwacha: The Comparison of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Situation through Developed Country, Proceedings 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (ISEEC), Phitsanulok, Thailand;
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และสุรเชษฐ์ วรรณา: การพัฒนารายการตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในประเทศไทย, การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10, พิษณุโลก;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, S. Songsittidet, S. Wanna, K. Klindee: Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Audit: A Case Study of HRGC in Phitsanulok Province, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Crash Scene Investigation: A Case Study of Southern Thailand, Proceedings NCCE Conference, Chiang Mai, Thailand;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: A study of Human Behavior at Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) in Thailand, Proceedings EASTS Conference, Taipei, Taiwan;
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: A Review of Highway-Railway Grade Crossing (HRGC) Safety Countermeasure, Proceedings APTE Conference, Songkla, Thailand;
อ้างอิง: D. Settasuwacha, P. Luathep, P. Taneerananon: Highway-Railway Grade Crossing Accident Cost in Thailand, Proceedings ATRANS Symposium, Bangkok, Thailand;
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาหลักสูตรการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกและการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย, กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงคมนาคม, ประเทศไทย 9-11 พฤษภาคม 2560.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Workshop on Urban Design of Roads - Comparison of German and Thai approach, Department of Civil Engineering, Chiang Mai University, Thailand, May 2013.
อ้างอิง: Workshop on Highway Capacity Analysis: Basic Freeway Segment, Multilane Highway, and Two-Lane Highway, Department of Civil and Infrastructure Engineering, AIT, Thailand, September 2013.
อ้างอิง: Workshop on Road Classification and Self-Explaining Roads in Various Countries, Department of Urban Environmental Planning and Development, Thammasat University, Thailand, September 2013.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Workshop on Analyzing the Effects of Safety Measure, Department of Transport Infrastructure and Municipal Engineering, Széchenyi István University, Győr, Hungary, November 2012.
อ้างอิง: Workshop on Identification and Treatments of Roadside Hazard Locations, Department of Transport infrastructure and Municipal Engineering, Széchenyi István University, Győr, Hungary, November 2012.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Workshop on Road Infrastructure Safety Management (RISM) in Europe – an overview and Road Safety Impact Assessment for The Infrastructure Projects, Department of Civil Engineering, Prince of Songkla University, Thailand, September 2011.
อ้างอิง: Workshop on Road Safety Impact Assessment for infrastructure projects, Department of Civil Engineering, Prince of Songkla University, Thailand, September 2011.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการท้องถิ่นร่วมใจ สร้างชุมชนใช้รถใช้ถนนปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: Silver Medal Winner for Oral Presentation, The 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2015), Phitsanulok, Thailand
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: Outstanding Presentation Award, The 10th EASTS International Conference 2013, Taipei, Taiwan
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย, การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่องความปลอดภัยทางถนน "สิทธิคนไทยกับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน", กรุงเทพ
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ฝึกอรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู, 6 กรกาคม - 25 สิงหาคม 2558, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.