ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  
 Mrs. Naphaphon Oonprechavanich
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: woman_is_lovely@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2549
2 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยโยนก 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด/การลงทุน, การพัฒนาหลักสูตร, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ธูระกิจระหว่างประเทศ, Marketing
 
ความสนใจ
การตลาด/การลงทุน, การวางแผนกลยุทธ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค,สมศักดิ์ พงษ์เดช. (2560). ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถนนคนเดินตลาด 120 ปีวิถีชาววัง เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 : หน้า 2083-2093.
อ้างอิง: พัชรา วงศ์แสงเทียน,สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์,วิจิตรา ทุนอินทร์, นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค. (2560). การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านใหม่ซำเตย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก . รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 : หน้า 2052-2061.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค. (2559). ความพึงพอใจต่อการรับบริการของชุมชนในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2016 วิจัยสู่สังคมอาเซียนและสากล, วันที่ 11 มีนาคม 2559 : หน้า 165-176.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.