ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
2 ค.บ. (นาฏศิลป์) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2523
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการงานบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ: โครงการงานสานศิลป์ถิ่นสองแคว
ชื่อโครงการ: โครงการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการบูรณาการกกับศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและประเมินผลการเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่าน ครั้งที่6
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่าน ครั้งที่6 (สัญจร)
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่าน ครั้งที่6 (มหกรรมศิลปวัฒนธรรม)
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมตักบาตรพระเดินหนริมแม่น้ำน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ(สำหรับผู้บริหาร)
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ(สำหรับนักศึกษา)
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ชื่อโครงการ: โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง "มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ"
ชื่อโครงการ: โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและภายในเทศ
ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำและทบทวนแผน ติดตามประเมินผล
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการผู้นำด้านมารยาทงามตามวิถีไทย
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อบุรณาการกับการเรียนการสอน
ชื่อโครงการ: โครงการสานศิลป์ อินเว็บไซต์
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น
ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำสานศิลป์ถิ่นสองแคว
ชื่อโครงการ: โครงการวัฒนธรรมสัญจร
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ประเพณี
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรม ศิลปวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสนับสนุนการทำและเผยแพร่งานวิจัย ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบกลไก การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการ: โครงการจัดทำและทบทวนแผน ติดตาม ประเมินผล
ชื่อโครงการ: โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ชื่อโครงการ: โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง "มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ"
ชื่อโครงการ: โครงการหลักธรรมาภิบาลบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้านมังคละ
ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทย
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทไทย
ชื่อโครงการ: โครงการประเพณีตักบาตรพระเดินหนริมแม่น้ำน่าน
ชื่อโครงการ: โครงการสืบค้นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ชื่อโครงการ: โครงการประเพณีลอยกระทง"พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ"
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขแห่งศาสนา
ชื่อโครงการ: โครงการทำนุบำรุงประเพณีทางพระพุทธศาสนา
ชื่อโครงการ: โครงการศรีสุขนาฏกรรมลำน้ำน่าน
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อโครงการ: โครงการจัดการประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช
ชื่อโครงการ: โครงการวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำน่าน(ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง ตำบลท่าทอง ตำบลจอมทอง ตำบลพลายชุมพล)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมดนตรีไทยสำหรับเยาวชน
ชื่อโครงการ: โครงการนาฏศิลป์ซัมเมอร์คอร์ส
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนามาตรฐานการอ่านทำนองเสนาะ รุ่นที่ 3
ชื่อโครงการ: โครงการจัดสัมมนาวิชาการ การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัด วัง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2553
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงอาคารหอวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิบัติตนในพิธีการต่างๆ และมารยาทในสังคมไทย
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนามาตรฐานการปรับวงดนตรีไทย(มังคละ)รุ่นที่ 2
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนามาตรฐานการอ่านทำนองเสนาะ
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยสำหรับครูปฐม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูง(โขน)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมมารยาทไทย
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมอ่านทำนองเสนาะ
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์
ชื่อโครงการ: โครงการปรับมาตรฐานวงดนตรีไทยอังกะลุง
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดง(ดนตรีมังคละ)
ชื่อโครงการ: โครงการจัดการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ อบต.จอมทอง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ร่วมงาน International Folklore Festival in Agrigento 2015 วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เมือง Agrigento ประเทศอิตาลี
ชื่อรางวัล: ผู้สนับสนุน นางสาวรจชรินทร์ญา ศรีอินทร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Miss Primavera งาน International Folklore Festival in Agrigento 2015 วันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ เมือง Agrigento ประเทศอิตาลี
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล
ชื่อรางวัล: ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ชื่อรางวัล: ประกาศเกียรติคุณ ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ชื่อรางวัล: ประกาศเกียรติคุณ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นผู้ฝึกซ้อมกำกับการแสดงแสง และสื่อผสม “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน”
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่อรางวัล: รางวัล ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ชื่อรางวัล: รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลการเข้าร่วมการจัดงานประจำปี โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๘๔ พรรษา จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้สนับสนุนการจัดงาน “ลอยกระทงประเทศไทยสืบสานตำนาน”
ชื่อรางวัล: รางวัลหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดพิษณุโลก ด้วยความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อรางวัล: รางวัลการได้ร่วมเป็นผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดงประกอบแสง เสียงและสื่อผสมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน”
ชื่อรางวัล: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมแกนนำโครงการ “มังคละ นาฏศิลป์ ถิ่นสองแคว”
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นหัวหน้าโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัล “เพชรสยาม” สาขาด้านส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีนาฏศิลป์
ชื่อรางวัล: รางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อรางวัล: Asia’s Grandest Street & Floats Parade Chingay Parade Singapore ๒๐๑๐
ชื่อรางวัล: รางวัลการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในคอนเสิร์ตทีวี ๓ สัญจร โครงการเที่ยวเมืองไทยไปพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลการได้ร่วมเป็นผู้ฝึกซ้อมและกำกับการแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชแห่งแผ่นดิน”
ชื่อรางวัล: รางวัลการเป็นภูมิปัญญาพิษณุโลกแดนสี่แยกอินโดจีน สาขาศิลปะการแสดงของจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: The Royal Thai Embassy DhaKa Certificate of Appreciation Presented In Recognition of her contribution to words “Taste of Thailand in Bangladesh ๒๐๑๐”
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนการร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๓
ชื่อรางวัล: รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง”
ชื่อรางวัล: รางวัล “เป็นผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ โครงการเมืองไทยเมืองคนดีของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อรางวัล: รางวัล “๒๐๑๐ Shanghai Tourism Festival Sept ๒๐๑๐
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี
ชื่อรางวัล: รางวัลการได้ร่วมจัดกิจกรรมงานเทิดทูนพ่อหลวงปวงประชาร่วมใจ
ชื่อรางวัล: Pak Thai Friendship Association Presents this moments in appreciation of your visit of Pakistan
ชื่อรางวัล: รางวัลสนับสนุนการจัดกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๖ ระดับภาค ๕
ชื่อรางวัล: รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อรางวัล: รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อรางวัล: รางวัลการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง
ชื่อรางวัล: ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อรางวัล: รางวัลที่ ๑ ประเภท The Most Popular Floats Award และรางวัล Semi Grand Prix ในงาน Midosuji Parade ๒๐๐๖
ชื่อรางวัล: รางวัลการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อรางวัล: รางวัล The Best of Theme ในงาน Midosuji Parade ๒๐๐๕
ชื่อรางวัล: รางวัลการเข้าร่วมขบวนแห่รถกระทงและนาง นพมาศ งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนขบวนรถแห่กระทงและนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทงของ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศ Grand Prize ในงาน Midosuji Parade ๒๐๐๔
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกระทงใหญ่งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ประจำปี ๒๕๔๗
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนงาน Happy Book Day ตะลอนทัวร์พิษณุโลก
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศในระดับนานาชาติ International Prizeในงาน Midosuji Parade ๒๐๐๓
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ Grand Champion ในงาน Midosuji Parade ๒๐๐๒
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการงานศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
ชื่อรางวัล: รางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อรางวัล: รางวัลมีส่วนร่วมฝึกซ้อมและกำกับการแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศการประกวดวงมังคละ งานนเรศวรมหาราชและงานกาชาด
ปี พ.ศ. 2540 (1997)
ชื่อรางวัล: รางวัลการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานแรลลี่เทิดพระเกียรติ์ ๕ ธันวามหาราช ร.ย.ส.ท. แรลลี่ ๔๐
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้ช่วยเหลือกิจการด้านการแสดงด้วยดี ตลอดมา
ปี พ.ศ. 2538 (1995)
ชื่อรางวัล: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนการแสดงรำมังคละในงานมหกรรมสื่อพื้นบ้าน
ชื่อรางวัล: รางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน
ปี พ.ศ. 2537 (1994)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งในงานแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาระดับภาคเหนือ “พิษณุโลกเกมส์”
ชื่อรางวัล: รางวัลการเป็นผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ชื่อรางวัล: รางวัลการเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม ของชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2536 (1993)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนกองบิน ๔๖ อย่างดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2535 (1992)
ชื่อรางวัล: รางวัลการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมฝึกหัดครูไทย
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนกิจกรรมในงาน Thailand Open Parachuting Championship Phitsanulok ๑๙๙๒ R.T.A.F SKY diver
ชื่อรางวัล: เป็นผู้บริการงานสังคมอย่างดียิ่ง
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนกองบิน ๔๖ อย่างดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2534 (1991)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ดนตรีไทย
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนกองบิน ๔๖ อย่างดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. 2533 (1990)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2532 (1989)
ชื่อรางวัล: รางวัลการให้การสนับสนุนการรำถวายมือในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - วิถีอาเซียน - วิจิตรตระการตาเปิดม่านฟ้าเมืองสองแคว - จินตลีลาประกอบเพลง Welcome To Thailaland
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - แซซองสรรเสริญพระองคดํา - มังคละเภรี - ระบําพุทธบูชาแดพระศาสนาของชาวพุทธ - การแสดงเทิดพระเกียรติพระนเรศวร ในงานกีฬากองทัพ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - การแสดงชุด PSRU กาวยางสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - การแสดงชุดอาเซียนสัมพันธ - รําซัดไหวครูปรีชา เรืองจันทร - ระบําพิษณุโลกศรีเมือง - ระบําชื่นชีวิต จิตใจ
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ขอขมาคารวะแมน้ำนัมมทานทีศรีนาน - Let’s do sport dance - รํากุหลาบขาวที่ลานหินรองกลา - การแสดงกวาจะเปนพิบูลสงคราม - ชุดฟอนนบบุรีศรีพิษณุโลก - ฟอนเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําพิษฐาน - การแสดงแสง เสียงและสื่อผสม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ยอยศยิ่งฟา มหาราชแหงแผนดิน” - การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม เรื่องปกธงชัยสถิตฟา เทิดปฐมกษัตราพอขุนบางกลางทาว
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - Songkran Festival - มิตรภาพอินโด -ไชนา
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - Loy Krathong Festival
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําเลาขานเมืองสองแคว - ระบําพิษณุโลกพาฟน - ระบําพุทธบูชา - ระบําไกชนพระนเรศวร
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําอศิรวาทนวมราชสดุดี - ระบํากิ่งไมเงินทอง - ระบําสี่ภาค - Unseen Thailand
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบํานบบุรีศรีสองแคว - ฟอนเมืองเหนือ - ระบําเทวีศรีสองแคว - โชคดีที่เรามีในหลวง - ระบําเทวีศรีสยาม - ฟอนสไบแพร
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - วิจิตรตระการตาเปดมานฟาเมืองไทย - สวัสดีประเทศไทย - สยามเมืองยิ้ม - เอกลักษณไทย
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ยินดีตอนรับสูเมืองสองแคว - สวัสดีไทยแลนด - ลีลาอาภรณนครสองแคว - พิษณุโลกเมืองมหาราช
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ฟอนบายศรีสูขวัญ - Sawasdee Be My Guest - ระบําพิษณุโลกธานีเปรมปรีดิ์นอมเกลา
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - เซิ้งสราญ - อีสานรําเซิ้ง - รําลีลาผาไทย - ตรีลีลา
ปี พ.ศ. 2543 (2000)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําคารวะแมน้ำนาน - ระบําสองแควแลพิลาศ - รําบูชาพระพุทธชินราช - พระนเรศวรมหาราชสดุดี - ดนตรีดังมังคละ
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบําสี่ภาค - ฟอนประทีปทอง - Amazing Thailand (เนนประเพณี ๔ ภาค)
ปี พ.ศ. 2541 (1998)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ของดีเมืองสองแคว
ปี พ.ศ. 2540 (1997)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - Amazing Thailand (เนนรูปแบบการแสดง ๔ ภาค) - รํามังคละนารีศรีสองแคว
ปี พ.ศ. 2539 (1996)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รํากรับ – โทน
ปี พ.ศ. 2538 (1995)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําสาวนอยลอยชาย - รําสามกษัตริยขัตติยา
ปี พ.ศ. 2537 (1994)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - เริงสราญงานสงกรานต - เทวีศรีสงกรานต
ปี พ.ศ. 2536 (1993)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบําชาวนา - รําลอยพระประทีป - บูชากระทง - รํายอยศพระลอ - ระบําเทพีศรีสงกรานต
ปี พ.ศ. 2535 (1992)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - สวัสดีปใหม - ลาทีปเกา - ระบํากลอง - รําสดุดีพระสุพรรณกัลยา - รําราชภัฏสดุดี - ดวงใจกับความรัก - อวยพรกองบิน ๔๖ - ระบําพุทธบูชา - ระบําเทพธิดาดอย
ปี พ.ศ. 2534 (1991)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําอวยพรผูมาเยือนเมืองสองแคว - ระบําฉิ่ง - แมพิมพนางพญา
ปี พ.ศ. 2533 (1990)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบําจีนไทยไมตรี
ปี พ.ศ. 2532 (1989)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - จินตลีลาประกอบเพลงยอดดอย - ระบําปกธงชัย - ฟอนนวลนางกางจอง - หนึ่งในรอย - ระบําทักษิณหรรษา - รํานางนพมาศ
ปี พ.ศ. 2531 (1988)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําแมยานาง - ระบําจีนไทยไมตรี - รําพิษณุโลกรําลึก - ปาลั่น - ออนซอนเดย - ฉุยฉายนาฏศิลปพิบูลฯ - สดุดีพอขุนรามคําแหง - RAIN DROP
ปี พ.ศ. 2530 (1987)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - สดุดีครูกลอนสุนทรภู - ระบําเชิดชูคนดีศรีสองแคว - ระบําพิษณุโลกศรีเมือง - ฟอนอวยพร - จินตลีลาประกอบเพลงอาทิตยอับแสง - รําบูชาบูรพกษัตริยเมืองพิษณุโลก - รักเมืองไทย - อวยพรกราวตะลุง - รําโพสพสําเริง
ปี พ.ศ. 2529 (1986)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบําพิษณุโลกเมืองแกว - ระบําปญจสมัย - ระบํานางในวรรณคดี - จินตลีลา “หนาวลมซมรัก” - รําดอกกุหลาบขาวบานที่ลานหินรองกลา
ปี พ.ศ. 2528 (1985)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รํามังคละเภรีศรีสองแคว - รํามังคละนารี - รําสดุดีพระเจาตากสินมหาราช - รําอวยพรปใหม - รําสมโภชพระพุทธชินราช - สดุดีพระบรมไตรโลกนาถ - รําฝดขาว
ปี พ.ศ. 2527 (1984)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบําไมงามอรามสวน - ระบําดอกไมมงคล - ระบํานพมาลัย - รําถวายพระพร ๕ ธันวาคม - ระบําจตุรภาค
ปี พ.ศ. 2526 (1983)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - ระบํากัทลีพันธบันเทิง - ระบําหมี่ซั้ว - รําถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี - รําสดุดีพระนเรศวร - อวยพรกราวตะลุง
ปี พ.ศ. 2525 (1982)
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: - รําสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป - ระบําดอกไมบูชาครู - รําบายศรีสูขวัญ
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.