ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  
 Mr. Yanyongvorakorn Thongyaem
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: bookclip@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศ.ม. (การจัดการการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต)) ม.นเรศวร 2555
2 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, Production / Design / Photography / Cinematography, Semiology
 
ความสนใจ
Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography, Post-Modern
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายหนังสั้น SEASON 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยวิทยากร ปรัชญา ปิ่นแก้ว และ บุญส่ง นาคภู่
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อลิขสิทธิ์: บทเพลงประกอบภาพยนตร์สั้น "บทกวีนี้แด่พลอยแก้ว"
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.