ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์  
 Miss Sudarat Rattanapong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Poonimza@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
public administration, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, Conflict Management
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เจษฎา โพธิ์จันทร์, วชิระ วิจิตรพงษา, ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การจัดลำดับ ความสำคัญของจุดติดตั้งอุปกรณ์สยบความเร็ว กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การ ประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการ วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2559). ภูมิปัญญากับการจัดการความขัดแย้ง.วารสารการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4, 9-18.
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2559). โครงการวิจัยประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.พิจิตร (อำเภอโพทะเล) ประจำปีงบประมาณ 2558. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2559). วิถีแห่งภูมิปัญญากับการจัดการความขัดแย้ง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน การบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 (The Third National Conference on Public Affairs Management) “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Governance Transition and Reform to Sustainable Development)” วันที่ 19 สิงหาคม 2560. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์และคณะ. (2552). บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่น :ศึกษาเฉพาะกรณี พระครูวิบูลสิทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองพยอมตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 “ความขัดแย้ง ความชอบธรรม และการปฏิรูประบบรัฐ: การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย”
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2552). การจัดการความขัดแย้งด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ประเพณีเลี้ยงดงหรือผีปู่แสะย่าแสะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. รายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์ กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล. (2561), แนวทางการสร้างอาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก" งบประมาณสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วช.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์)
อ้างอิง: สุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2560). การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, กฤติมา อินทะกูล, จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, สุดารัตน์ รัตนพงษ์, ปรัชญา แช่มช้อย และ กานดิศ ศิริสานต์. (2560). ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ม.นเรศวร รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2559
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการพิบูลปัญญา"การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" สำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการจัดการเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายโครงการ OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิจิตร ตาก และสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย "การบริหารธุรกิจอย่างง่าย" โครงการธงฟ้าประชารัฐ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ New Voter" สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปี 2563"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยาการบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเขียนโครงการและวิเคราะห์โครงการฯ” อบจ.ตาก
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมโครงการการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง ปีพ.ศ. 2558 (ภาคเหนือและภาคอีสาน)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้เมืองปั่นดีน่าน
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำระสมเด็จพระเทพรัตนรชสุดา สยามบรมราชกุมารี "โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จังหวัดพิจิตร" กรมป่าไม้
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการประสานงานโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (PCC) เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับความร่วมมือจากสภาพัฒน์และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.