ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ทิวธวัฒ นาพิรุณ  
  Dr. Tiwtawat Napiroon
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: napiroont@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556
3 วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
Plant systematics (genus Lasianthus, Rubiaceae & Araceae)/Phytochemistry, ระบบอนุกรมวิธานพืช, พฤกษเคมีเชิงเปรียบเทียบ, สัณฐานวิทยาของพืช, นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศป่าไม้
 
ความสนใจ
Plant chemotaxonomy, Antibacterial activity, Phylogeny, วงศ์วานวิวัฒนาการ, เทคโนโลยีโครมาโทกราฟีการสกัด, การทำบริสุทธิ์สารสำคัญจากพืช, การควบคุมทางชีวภาพในวัชพืชและพืชรุกราน, ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรในแบคทีเรียดื้อยา, เทคนิคการเตรียมตัวอย่างสำหรับไมโครสโคป FE-SEM, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: • Napiroon T., Poopath M., Duangjai S., Balslev H. & Vajrodaya S. Lasianthus yalaensis (Rubiaceae) a new species from peninsular Thailand. Phytotaxa, 2018; 364(2): 172-180. (ISI Q2)
อ้างอิง: • Napiroon T., Bacher M., Balslev H., Thawaitakham K., Santimaleeworagun W. & Vajrodaya S. Scopoletin from Lasianthus lucidus Blume (Rubiaceae): a potential antimicrobial natural product against multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. J. Appl. Pharm. Sci., 2018; 8(9): 001-006.(Scopus Q2)
อ้างอิง: • Napiroon T., Chamchumroon V., Balslev H. & Chayamarit K. Lasianthus purpureocalyx (Rubiaceae) a new species from southern Thailand. Ann. Bot. Fennici, 2018; 55: 83-86.(ISI Q2)
อ้างอิง: • Napiroon T., Balslev H., Poopath M., Chamchumroon V., Vajrodaya S. & Chayamarit K. Three new taxa and a new record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand. Ann. Bot. Fennici, 2018; 55: 207-216.(ISI Q2)
อ้างอิง: • Napiroon T., Vajrodaya S., Duangjai S., Santimaleeworagun W., Chayamarit K., Bacher M. and Balslev H. Molecular phylogenetic of medicinal Lasianthus (Rubiaceae) and its bioactive compound effect on bacterial cell wall. TJPS, 2018; 42 (Supplement issue): 145-148. (Scopus Q3)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: •Napiroon T., Balslev H., Duangjai, S., Sookchaloem D., Chayamarit K., Santimaleeworagun W. and Vajrodaya S. Antibacterial property testing of two species of tropical plant Lasianthus (Rubiaceae). Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health, 2017; 48(1): 117-123. (ISI Q3)
อ้างอิง: Napiroon T, Vajrodaya S, Santimaleeworagun W, Balslav H, Chayamarit K (2017) Antibacterial Activity of Three Medicinal Lasianthus (Rubiaceae) Extracts on Human Resistant Pathogenic Bacteria. Eur Exp Biol. Vol. 7 No. 6:37. doi: 10.21767/2248-9215.100037 (Google Scholar)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: • Napiroon T., Sookchaloem D. & Vajrodaya S. Effect of Lipophilic Extract from Lasia spinosa (L.) Thwaites (Araceae) on Seed Germination and Seedling Growth of the Invasive Plant Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle. Kasetsart J. (Nat. Sci.), 2014; 48: 696-703. (Scopus Q3)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Napiroon T., Tanruean K., Bacher M., Poolprasert P., Balslev H. and Santimaleeworagun. Extract fractionation and purification of Lasianthus (Rubiaceae) species related to infection treatment in Thai traditional uses. The 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences & CU-MPU International Collaborative Research Conference
อ้างอิง: Napiroon T., Duangjai S., Poolprasert P., Tanruean K., Poopath M. and Santimaleeworagun W. Assessing the possibility of candidate DNA barcodes and chemical profiles supporting the systematics of medicinal Lasianthus (Rubiaceae). International Conference on Biodiversity 2019. Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการตรวจคุณภาพสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC ขั้นพื้นฐาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: วุฒิบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: Best Poster Presentation Award with a prize money in Tiltle: Assessing the possibility of candidate DNA barcodes and chemical profiles supporting the systematics of medicinal Lasianthus (Rubiaceae) (International Conference on Biodiversity 2019)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: The Outstanding Presentation Award Tiltle: Molecular phylogenetic of medicinal Lasianthus (Rubiaceae) and its bioactive compound effects on bacterial cell wall (34th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences IAMPS34) Thailand
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: The Outstanding Poster Presentation Award Tiltle: Antibacterial effect of three medicinal Lasianthus (Rubiaceae) species related to infectious diseases in Asian traditional uses” (33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences IAMPS33) T
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ 14069 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (กระบวนการผลิตสารสโคโปเลตินปริมาณสูงจากเปลือกต้นปัดน้ำเงิน Lasianthus lucidus Blume)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ เลขที่ 11840 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (กระบวนการผลิตสารสกัดจากใบ และเปลือกต้น ของปัดขนค่าง (Lasianthus pilosus Wight) และปัดน้ำเงิน (Lasianthus stipularis Blume) ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Pse
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.