ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
2 ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) วิทยาลัยครูสวนดุสิต 2524
3 Ed.D (Ed.D. Special Education) - -
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
จิตวิทยา, เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก, Brian Mind and Learning
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตด้วยตนเองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Brian Mind and Learning
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษสำหรับผู้ปกครอง
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: การให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาพิเศษ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2536 (1993)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Graduate Diploma of Science in Interdisciplinary Studies
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.