ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ  
 Asst. Prof. Wiphada Srijaroen
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: newwiphada@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 สม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
2 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์, วิภาดา ศรีเจริญ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2560). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 11(3), กันยายน-ธันวาคม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ และ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. 2559. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่. 17 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 252-260
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ วิภาดา ศรีเจริญ. 2559. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 334-342
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ . 2554. การศึกษาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ. (2553). การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและรยางค์ส่วนบนของครูในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (Musculoskeletal and Upper Limb Pain among School Teachers in Thatphanom District Nakornphanom Province). วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2553, 1-8
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ (2561).การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลกตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 1088-1097
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ นภาภรณ์ คำมงคล ปาริศา สงสาร และมาโนช อุ่นจันทร์. นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Factors Related to Mental Health Status among Garbage Collectors in Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok Province). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. จังหวัดกำแพงเพชร.
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ สุดารัตน์ เบ้าชาลี และจุทามาศ ขวัญแน่น .ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลร้านอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 อ. เมือง จ.พิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง. จังหวัดราชบุรี.
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ.นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษา รายวิชาวิถีสุขภาพ ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: นุชจรินทร์ สิงห์ไชย วิลาวัณย์ บุญมี และวิภาดา ศรีเจริญ นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดรยางค์ส่วนบนของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors correlated to upper limb pain among personnel In child development center,Muang district Phitsanulok province.ที่ การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: นภาภรณ์ คำมงคล มาโนช อุ่นจันทร์ ปาริสา สงสาร และวิภาดา ศรีเจริญนำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ น้อยเจริญ ศศิวิมล เพ็ชรเสือ และวิภาดา ศรีเจริญนำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องการสำรวจความเข้มแสงสว่างภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: นำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น(A STUDY OF STUDENT CENTERED INSTRUCTIONAL MODEL IN BASIC HEALTH SCIENCE)” ที่ การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการวิชาการ 2012 หัวข้อ “7 วิทยาการก้าวไกล เพื่องานวิจัยก้าวหน้า ด้วยล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น”วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srijaroen, W., Chaiklieng, S and Suggaravetsiri, P. Risk Factors Related to Back Pain among School Teachers in Thatphanom District, Nakornphanom Province Thailand, Present poter in International conference workshop on “Livelihood and Health Impacts of the climate change: Community adaptation Strategyies. at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand, 24-25 August 2010”
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2559).เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษา รายวิชาวิถีสุขภาพ ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม (The study of a comparison of learning achievement in herb daily life among students in healthy life subject between the lecture method and the lecture using specialized program).มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ และอนงค์นาฏ คงประชา. (2555).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสุขภาพจิต ในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบ CIPPA(A Study of achievement by use CIPPA model among students in Mental Health in Daily Life Subject). (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ. (2554).การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น. (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO18000 GST Consulting Co.,Ltd. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2549
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันการปวดหลังจากการทำงานของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลจอมทอง วันที่ 30-31 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.