ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวุฒิ ชุติมา  
  Asst. Prof. Dr. Ruangwut Chutima
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267106
อีเมล์: ruangwut@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
microbiology (Orchid mycorrhiza)
 
ความสนใจ
fungal utilization, Bioactive compounds, tissue culture, mycorrhiza
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เรืองวุฒิ ชุติมา, หทัยชนก ทุเรียน และอรพินธ์ รุ่งเรือง. (2561). สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เพื่อผลิตหัวเชื้อไมคอร์ไรซาอย่างง่าย. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 19(1): 167-175.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 8(8): 21-34.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Chutima R, Lumyong S (2012) Production of indole-3-acetic acid by Thai native orchid-associated fungi. Symbiosis 56: 35-44.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Chutima R, Dell B, Vessabutr S, Lumyong S (2011) Endophytic fungi from Pecteilis susannae (L.) Rafin (Orchidaceae), a threatened terrestrial orchid in Thailand. Mycorrhiza 21: 221-229.
อ้างอิง: Chutima R, Dell B, Lumyong S (2011) Effects of mycorrhizal fungi on symbiotic seed germination of Pecteilis susannae (L.) Rafin (Orchidaceae), a terrestrial orchid in Thailand. Symbiosis 53: 149-156.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.