ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองวุฒิ ชุติมา  
  Asst. Prof. Dr. Ruangwut Chutima
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267106
อีเมล์: ruangwut@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
microbiology (Orchid mycorrhiza)
 
ความสนใจ
fungal utilization, Bioactive compounds, tissue culture, mycorrhiza
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Tanruean K, Chutima R, Chaiyen R, Wittanalai S. (2019). Efficiency of keratinase enzyme producing bacteria isolated from soil of poultry farming for degradation of chicken feather, Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(1): 19-29.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Chutima R, Thurian H, Roongruang O. (2018). Optimum growth conditions of orchid mycorrhizal fungi for simple mycoorhizal inoculum production. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences. 19(1): 167-175.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 8(8): 21-34.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Chutima R, Lumyong S. (2012). Production of indole-3-acetic acid by Thai native orchid-associated fungi. Symbiosis 56: 35-44.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Chutima R, Dell B, Vessabutr S, Lumyong S. (2011). Endophytic fungi from Pecteilis susannae (L.) Rafin (Orchidaceae), a threatened terrestrial orchid in Thailand. Mycorrhiza 21: 221-229.
อ้างอิง: Chutima R, Dell B, Lumyong S. (2011). Effects of mycorrhizal fungi on symbiotic seed germination of Pecteilis susannae (L.) Rafin (Orchidaceae), a terrestrial orchid in Thailand. Symbiosis 53: 149-156.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.