ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น  
 Mrs. Nattakan Seangchuen
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: ajnattakan@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
2 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศเพื่องานบริการโรงแรม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.