ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
คณิตศาสตร์, Mathematics, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย google scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรคูปองพัฒนาครู ปีการศึกษา 2559
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการเขียนรายงานการวิจัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.