ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ ศรีโสภา  
  Asst. Prof. Dr. Anong Srisopa
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 4207
อีเมล์: anongsrisopa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 PhD (Chemistry) University of East Anglia 2554
2 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
3 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539
 
ความเชี่ยวชาญ
Analytical Chemistry, Green Chemistry, Polymer Chemistry
 
ความสนใจ
Green Chemistry, Instrumental Chemical Analysis, Chemical Education
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A. Srisopa, Preparation of monodisperse porous poly (glycidylmethacrylate-co-ethylenedimethacrylate) microspheres and their application as stationary phase for superheated water HPLC, Talanta 147, 358-363, 2016
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: A. Srisopa, A.M. Imroz Ali, A.G. Mayes, Understanding and preventing the formation of deformed polymer particles during synthesis by a seeded polymerization method, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 49 (9), 2070-2080, 2011
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: A. Srisopa and T. Phengphum, Green Extraction of Bergamot Essential oil: An Hour Chemistry Experiment, 3rd International Conference on Innovation in Education, 2017, Mahidol University, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: A. Srisopa, et. al., Microplate quantification of phenolic content from marigold extract obtained by microwave assisted extraction, The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON), 2016, Bangkok, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: A. Srisopa, et. al., Microscale Titration for the Determination of Chloride and the Implementation in Science Classes, Proceedings, 2nd International Conference on Innovation in Education, 2015, Mahidol University, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: A. Srisopa and W. Thongchai, Determination of Carbamate Insecticides in Rice Paddies by High Performance Liquid Chromatography, Proceedings, Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development, 2014, Kaphaengphet Rajabhat University, THAILAND.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: A. Srisopa, A. M. Imroz Ali and A.G. Mayes, Controllable small micron-size porous polymer particles, 2nd International Conference on Multifunctional, Hybrid & Nanomaterials , 2011, Strasbourg, FRANCE.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรม "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21" 3-4 พฤษภาคม 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย" 9-10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) หลักสูตร 5 วัน ระหว่าง วันที่ 28 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.