ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  
  Asst. Prof. Dr. Piyamanas Voravitrattanakul
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: piyamanasv@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร 2557
2 กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ม.นเรศวร 2552
3 กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ม.นเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทางการศึกษา, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา, วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วีรวัชร์ ทองสุข ดิเรก ธีระภูธร และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2562). การพัฒนาบทเรียนบทเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 21(1) (235-247)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (in press). การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกและสุโขทัย.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศิรดล ศรีดาเดช, ดิเรก ธีระภูธร และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่าเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 20(4) (206-218)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วรภา บางสาลี, พรชัย ทองเจือ และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11(1) (105-119)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การใช้กระดาน IWB ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดตามแนวคิด Bansho. วารสารครุพิบูล 4(2) (59-74)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2558). การใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอน. วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2(2) (11-20)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และดิเรก ธีระภูธร. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences 14(2) (65-79)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เสาวรส ศรีอุ่นดี, พรชัย ทองเจือ, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 CPRU 2018. (319-328). ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พรพิมล บุญส่ง, บัญชา สำรวยรื่น, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อการเรียนรู้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลานไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17.
อ้างอิง: วราภรณ์ จันทะศร, พัชราวลัย มีทรัพย์ และปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2560). การศึกษาแนวทางในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สราวุฒิ คงนุ่น, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล, บัญชา สำรวยรื่น. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียน WBI เรื่องระบบสุริยะ รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 (127-136)
อ้างอิง: บัญชา สำรวยรื่น, จิตศิริน ลายลักษณ์, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, ชนิกานต์ คุ้มนก, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2559). สภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. (1062-1071)
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สภาวการณ์เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Child Watch
อ้างอิง: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำเล่ม SAR ระดับหลักสูตร วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการสัมมนาก้าวล้ำนำสมัย ด้วยเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ MOOC ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันที่ 14-15 มีนาคม 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมการกรอกข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และจรรยาบรรณการตีพิมพ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" รุ่น 6 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: โครงการอบรมมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐาน SEO ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการสร้างสรรค์การเรียนการสอนด้วย Interactive Whiteboard (IWB) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการอบรมอาจารย์ใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 209-210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการด้วย Google Scholar และระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์เป็นแบบภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
อ้างอิง: โครงการอบรม Search Engine Optimaization (SEO) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม E-Thesis วันที่ 18 ธ.ค. 59 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งในวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา 5-6 มิถุนายน 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการอบรมการใช้งานกระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 "Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 23-24 มี.ค. 60 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ "การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา เรื่องการจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ED2212 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กองบรรณาธิการวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อลิขสิทธิ์: Youtube Chanel
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.