ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ธัชชัย เทพกรณ์  
  Dr. Thatchai Thepphakorn
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: tawatchai_ple@hotmail.com and thatchai.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Metaheuristic, Ant colony optimization, Course timetabling, Design of experiments, Memetic algorithm, Cuckoo search, Particle swarm optimisation
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2019). Variants and Parameter Investigations of Particle Swarm Optimisation for Solving Course Timetabling Problems. Lecture Notes in Computer Science, Accepted.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Vitayasak, S. (2016). A New Multiple Objective Cuckoo Search for University Course Timetabling Problem. Lecture Notes in Computer Science, 10053 LNAI, pp. 196-207. DOI: 10.1007/978-3-319-49397-8_17
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Hicks, C. (2015). Modifying re-generation mutation and hybridising clonal selection for Evolutionary Algorithms based Timetabling tool. Mathematical Problems in Engineering, 2015. DOI: 10.1155/2015/841748
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Thepphakorn, T., Pongcharoen, P. and Hicks, C. (2014). An Ant Colony Based Timetabling Tool. International Journal of Production Economics, 149, pp. 131–144. DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.04.026
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Thepphakorn, T. and Pongcharoen, P. (2013). Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool. Journal of Applied Operational Research, 5(3), pp. 113–123.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Khadwilard, A., Chansombat, S., Thepphakorn, T., Thapatsuwan, P., Chainate, W. and Pongcharoen, P. (2012). Application of Firefly Algorithm and its parameter setting for job shop scheduling, Journal of Industrial Technology, 8, pp. 49–58.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Lutuksin, T. and Pongcharoen, P. (2010). Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem. The 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010, pp. 467-471. DOI: 10.1109/ICCNT.2010.24
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.