ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย  
 Miss Sureeporn Penglia
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: sureeporn.pe@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2556
2 ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
English Language Teaching
 
ความสนใจ
English Language Teaching
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: A Study of Problem-Based Learning to Enhance English Communicative Skills of Learners in the Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Primary Students’ Use of Picture Book for Vocabulary Learning In a Global English Context
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: A Study of Condition, Problems and Satisfaction in English Language Learning in Primary Schools under Uttaradit Municipality
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: “สภาผู้นำชุมชน สภาแห่งการพัฒนา” สภาของการเมืองภาคพลเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและจัดการตนเองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา หมู่ที่ ๔ บ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: การใช้เกมส์คำศัพท์ที่บูรณาการ 4 ทักษะประกอบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.