ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ธัญญาพร ก่องขันธ์  
  Dr. Thanyaporn kongkhan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanya_kku@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
2 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
3 กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรและการสอน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2561). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2) หน้า 83-96.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 13 (ฉบับที่ 37) หน้า 91-104.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์ และคณะ.(2560). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 1) หน้า 12-22.
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องปัญหาสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 11 (ฉบับที่3) หน้า 139-147.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Kongkhan, T. (2019). The Development Guidelines of Professional Learning Community of Teachers by Contemplative Education and Mentoring System of Student Teachers Trained Professional Experiences in Faculty of Education. 2019 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning (IC4E 2019).Waseda University, Japan.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Kongkhan, T. (2015).The Results of using Project-Based Learning to help undergraduate students to Learn Local Wisdoms at the Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University.Proceedings of the 8th International Conference on Educational Reform for Social Justice (ICER 2015). Lotus Pang Suan Kaew Hotel Chiang Mai, Thailand.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ธัญญาพร ก่องขันธ์. (2556).ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 5E รายวิชามนุษย์กับสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจของนักศึกษา. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course)"
อ้างอิง: การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ Project-based Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.