ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อุษา อินทร์ประสิทธิ์  
 Miss usa inprasit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: usa.inprasit@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
2 คอ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, graphic
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: บทความวิจัย "ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย" วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2561) หน้าที่ 225-236
อ้างอิง: บทความวิชาการ "ลายปูนปั้นวัดนางพญาสู่แรงบันดาลใจเครื่องประดับเงินสุโขทัย" วารสารวิชาการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรายภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่5 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 16-35
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วารสารวิชาการ AJNU ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 -การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557 SYNTHESIZE THE ARTICLES PUBLISHED IN THE ART AND ARCHITECTURE JOURNAL NARESUAN UNIVERSITY DURING IN 2553-2557 (หน้า 180-190)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับรับประทานอาหาร" การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง "การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงวัยทำงานโดยประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้า" การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลวิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการและแสดงวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม”: งานวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 , ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวร วิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 1495-1515. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 :วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ผลของการออกแบบอินโฟกราฟิกที่มีต่อการรับรู้เส้นทางสายเครื่องเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำหรับนักท่องเที่ยว ทุนวิจัย วช.2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนาปีที่ 7 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2560 (หน้าที่ 15) "การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทุนวิจัย วช.2558
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Infographic Presentation Seminar & Workshop : Infographic วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: การประชุมปฏิบัติการ : โครงการพิษณุโลกเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการถอดรหัสอัตลักษณ์ (4DNA) โรงแรงแกรนด์ พอยท์ พิษณุโลก 26-27 มีนาคม 2561
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "การทำงานวิจัยภาคสนามสัมผัสประสบการณ์จริง" 10-11 มีนาคม 2561
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่ทีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร โดย ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร 25-26 มกราคม 2561
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา : Intellectual Property Strategy” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์" ห้องประชุม meeting hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :NRMS) ห้องปฏิบัติการคือพิวเตอร์ IT 106 ชั้น1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: .อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง หัวข้อ "การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลัสเตอร์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญท้องถิ่น ณ ห้องปรางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: หลักสูตรการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา" โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 27-28 พฤศจิกายน 2560
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: บริการวิชาการ : โครงการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง (เศษไผ่) กรณีวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มีนาคม 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไหเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ (ระยะที่ 2) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : บริการวิชาการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเห็ดทอดกรอบ กลุ่มแม่บ้านพลายชุมพล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยาย : โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไหเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ (ระยะที่ 1) วันที่ 16 มีนาคม 2561
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ PSRU Open House หัวข้อ ภาพถ่ายโดยใจวัยป๊อป” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 มกราคม 2562
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ​"​การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมที่1​ ปีการศึกษา 2561​" สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2 นิสิตหลักสูตรสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร นที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: วิทยากร : "การสร้างตราสินค้า ภาพลักษณ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย" โครงการผลิตและออกแบบถ่านชีวภาพอัดแท่งจากชีวมวลเหลือทิ้ง (เศษไผ่) กรณีวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยไผ่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เทคโน OK" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที 21 มีนาคม 2562
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ​"​การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ ของรายวิชาที่เปิดสอนในเทอมที่2​ ปีการศึกษา 2561​" สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากร "การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวืตและอาชีพ ด้านเครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย" บรรยายเรื่องการออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา วันที่ 31 มีนาคม 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากร :Water color workshop อบรมเรื่องการวาดภาพโดยใช้สีนํ้า ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 27 กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบประเมินการออกแบบลวดลายผ้าบ้านม่วงหอม จ.พิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยานิพนธ์เรื่อง "การออกแบบของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผา อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ตรวจและวิพากษ์ศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ธันวาคม 2015
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย สาขาผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 : วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดีย (MOOC e-Learning) ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.