ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุ พันไพศาล  
  Asst. Prof. Dr. Wasu Phanphaisarn
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: wasu_phy@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming
 
ความสนใจ
Biomedical Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kriangsak Prompak, Anucha Kaewpoonsuk, Thongchai Maneechukate, Wasu Phanphaisarn and Paramote Wardkein “Flow Rate Controlling Using Phase-Locked Loop”, An International Journal of Research and Surveys, vol.7, pp.753-758, 2013.
อ้างอิง: อนุชา แก้วพูลสุข, ธงชัย มณีชูเกต, ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ, วสุ พันไพศาล และ ปราโมทย์ วาดเขียน “ป้ายแสดงตัวเลขชนิดแอลอีดีแบบไร้สายโดยใช้พลังงานจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์”, วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 , หน้า 182-187, 2556
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Phanphaisarn W, Roeksabutr A, Wardkein P, Koseeyaporn J and Yupapin PP, “Heart detection and diagnosis based on ECG and EPCG relationships”, Medical Devices Evidence and Research, vol.4, pp.133-144, 2011.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: เพียงพิศ สง่าวงศ์, วสุ พันไพศาล , “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมจากอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น”, พิบูลสงครามวิจัย, หน้า 58-63, 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นพดล สีสุข, เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์, อนุชา แก้วพูลสุข, วสุ พันไพศาล และ ปราโมทย์ วาดเขียน “การอธิบายพฤติกรรมของระบบเชิงเส้นอันดับที่หนึ่งทางไฟฟ้าอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคตัวแปรเวลาหลายตัว”,การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON36), หน้า 603-606, 2556
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.