ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  
 Miss Nungruthai Srisuksai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: nungruthai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.บ. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดระบบการรับและการค้นเอกสารงานธุรการ, public administration, การบริหารการเงินและการคลัง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, MIS, การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา, การท่องเที่ยวชุมชน/ โครงการโอท็อปนวัตวิถี, นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการเก็บภาษี
 
ความสนใจ
MIS, public administration, นโยบายสาธารณะของภาครัฐ, นโยบายภาษีอากร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, โชติ บดีรัฐ, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส ยุวดี พ่วงรอด และทวีศักดิ์ วงศ์มหา. (2561). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) รายงานการประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ยุวดี พ่วงรอด, สิริอร ไตรทรัพย์, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, เจษฎากร โนอินทร์ และอุดม หมีเทศ. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. (165-172)
อ้างอิง: สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ, หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส, โชติ บดีรัฐ, ยุวดี พ่วงรอด และทวีศักดิ์ วงศ์มหา. (2560). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารากบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) รายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์).
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส. (2558). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน. เข้าถึงได้จาก: http://pibulresearch.psru.ac.th/2015/files/PibulWijaiProceedingH_part1.pdf (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท แผน ก.)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558 (Proceedings) แหล่งที่อยู่งานวิจัย http://202.29.80.48/~pibul_research58/files/PibulWijaiProceedingH_part2.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ) (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 129,800 บาท) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
อ้างอิง: การสร้างนวัตกรรมกาแฟเพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ทุน มรพส. 1,380,100 บาท) (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) (1 ต.ค.2561-30ก.ย.62)
อ้างอิง: การศึกษารูปแบบโฮมสเตย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 70,0 00 บาท)(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) (1 ต.ค.2561-30ก.ย.62) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ ด้วย Google Scholar (3 พ.ย.59)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.