ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  
 Miss Nungruthai Srisuksai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: nungruthai@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.บ. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2558
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
public administration, การบริหารการเงินและการคลัง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, MIS
 
ความสนใจ
MIS, public administration
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558 (Proceedings) แหล่งที่อยู่งานวิจัย http://202.29.80.48/~pibul_research58/files/PibulWijaiProceedingH_part2.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการข้อมูลผลงานวิชาการ ด้วย Google Scholar (3 พ.ย.59)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อรางวัล: รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.