ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ภูรดา ประเสริฐศรี  
 Miss Purada Prasertsri
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: purada_p@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 นศม. (การจัดการการสื่อสาร นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2550
2 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Public Relations, Integrated Marketing Communication, Marketing Public Relation(MPR), Influencer Marketing, Celebrity Marketing
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Puntarika Sunthornworn(2551),The Public Relations Process of Wat Phra Sirattana Mahathat Vorramahavihan. Sukhothai Thammathirat Open University
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การรับรู้ความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีของปรัชาชนในอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.