ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วรลักษณ์ สุริวงษ์  
 Mrs. Voraluck Suriwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: voralucksuriwong@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2548
2 วท.บ. (วิศวกรรมอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.เชียงใหม่ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร, Food Engineering
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหยวกบรรจุรีทอร์ตเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 61-66
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ (2560).การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักศึกษาด้วยการเสริมแรงบวก ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 392-398
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์ (2560).การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักศึกษาด้วยการเสริมแรงบวก ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 392-398
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.