ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทาน บุญเมือง  
  Asst. Prof. Dr. Uthan Boonmueng
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0951275342
อีเมล์: paimusicology@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561
2 ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561
3 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 2554
4 ศศ.บ. (ดนตรีไทย) ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา/ดนตรีศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์ , ดนตรีปฏิบัติ : ดนตรีไทย - ดนตรีสากล / ดนตรีพื้นบ้าน - ป้าดก๊องล้านนา มังคละเหนือตอนล่าง
 
ความสนใจ
ดนตรี
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบ” ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 เรื่องป้าดก๊องลำปาง : สถานะบทบาทและการสืบทอด Pad-Gong-Lampang : operation status and inheritance.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ “สืบสานประเพณีการไหว้ครูดนตรี” พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: ชื่อโครงการ :โครงการบริการวิชาการ “ประเพณีการไหว้ครูดนตรี” ประจำปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อโครงการ: กำหนดการ “โครงการ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม เครือข่ายดนตรีสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ:
ระนาดเอกตามเกณฑ์มาตฐานดนตรีไทย ขั้นที่ 1-6
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.