ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ธนนพคุณ  
  Asst. Prof. Dr. KANJANA THANANOPPAKUN
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kanjanawongkuna@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
2 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ (2559).การศึกษาเบื้องต้นของพืชกลุ่มไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, Vol 17 No 1 (2016). Page: 62-73
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Printarakul, Narin; Tan, Benito C.; Wongkuna-Thananoppakun, Kanjana; Santanachote, Kanya. 2014.The Indian connection of the Thailand moss flora, with one new species, Fissidens elizbrowniae. Telopea, Vol. 17, p.195
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กาญจนา ธนนพคุณ (2555).Nine New Records of Mosses from Doi Suthep-Pui National Park and New Variety of Fissidens from Thailand. Cryptogamie Bryologie, 2012. Page: 23-31
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.