ชื่อ-นามสกุล
 นางบุษยมาศ แสงเงิน  
 Mrs. Bussayamas Sangngern
ตำแหน่ง: ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267093
อีเมล์: bussayamas2505@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2545
2 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่,สมรรถนะ (Competency), การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น, การกำหนดระดับตำแหน่ง, การประเมินค่างาน, การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น, เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ๓-๒๔ เม.ย.๒๕๔๖
 
ความสนใจ
การบริหารงานบุคคล, Human Resource, การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น, การประเมินค่างาน, ผลสัมฤทธิ์ของงาน, ตัวชี้วัดรายบุคคล, การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ๑. เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "วินัยและจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย" เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
อ้างอิง: ๒.ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) เมื่อ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ๓. ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: ๓. ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ๑. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร" วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องนิลบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ๑. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๒. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๓. ได้ผ่านการอบรม mini MBA (mini Modern Business Administration) By office of the Public Sector Development Commission, OPDC
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ๑. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
อ้างอิง: ๒. ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๑๕ และ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๓. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยสถาบันฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ้างอิง: ๕. ได้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
อ้างอิง: ๖. ได้เข้าร่วมอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสูตรเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดบางพาน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการอบรมโครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร "ภาวะผู้นำ" วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๒. ได้ผ่านการอบรมโครงการเสริมทักษะบุคลากรและผู้บริหารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร "การสร้างทีมงาน" วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๓. ได้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านเสริมสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ : ธันวาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ๑. ได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมปฏิบัตการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๒. ได้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๓. ได้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ : ธันวาคม ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ของ ก.พ. ตามโครงการการจัดการอบรมบุคลากรทาง e-Learning ของ ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๒๕ หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
อ้างอิง: ๒. ได้รับรางวัล "ยอดนักอ่าน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทกลุ่มสมาชิก ข้าราชการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๓. ได้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E - DOCUMENT ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา คุณภาพชีวิตในการทำงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๓ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๕. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล วิชา วินัยข้าราชการพลเรือน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๖. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร วิชา การสอนงาน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๓ : กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓
อ้างอิง: ๗. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๓ : กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ได้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ตามหลักสูตรเบื้องต้น ในวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตร ที่ ๓ หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง รุ่นที่ ๓/๒๕๕๒ : มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๒. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตร ที่ ๒ การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๒ : มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๓. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตร ที่ ๔ หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี รุ่นที่ ๓/๒๕๕๒ : มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย หลักสูตร การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒ : ธันวาคม ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๕. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตร ที่ ๑ หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒ : ธันวาคม ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๖. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตร การประเมินค่างาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒ : มกราคม ๒๕๕๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๗. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตร ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๒ : ธันวาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๘. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ ๙ : ธันวาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒ (รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง) โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking) รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๒. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๓. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การจัดทำแผนปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๕. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๖. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑
อ้างอิง: ๗. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การสอนงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๘. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การให้คำปรึกษา รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๙. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการบริหาร หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๑๐. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ หลักสูตร ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๑ : เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๑๑. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๑ การตลาด (Marking) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๒. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๒ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๓. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๓ การบริหารการปฏิบัติการ (Operational Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๔:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๔. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๗:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๕. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๕ เศรษฐศาสตร์ (Economics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๙ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๖. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๖ การบริหารองคืการ (Organization Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๖ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๗. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๗ การเงิน (Finance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๔:$Q ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๘. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๘ การบริหารโครงการ (Project Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๒:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๑๙. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๙ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๙:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
อ้างอิง: ๒๐. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๑๐ ภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๐:QQ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ชุดหลักสูตรด้านกระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ หลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ : เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๒. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ หลักสูตร ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ รุ่นที่ ๑ : เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๓. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๑ : เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๔. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ หลักสูตร การสรรหาทรัพยากรบุคคลระบบเปิด รุ่นที่ ๑ : เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
อ้างอิง: ๕. ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ HRD : e-Learning ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑ : เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านหลักสูตรการปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดสุดสวาสดิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗
อ้างอิง: ๒. ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกบกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม (การเขียน Home Page ด้วย Micromedia Dreamweaver MX) หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยฝึกทางทฤษฎีและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ โดย สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก
อ้างอิง: ๓. ได้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกบกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม (การสร้างงานกราฟิกด้วย Micromedia Flash MX) หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง โดยฝึกทางทฤษฎีและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดย สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: ๑. ได้เข้าประชุมปฏิบัติการ ปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิทยากรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ส. ๒๕๔๔ ระดับอำเภอ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ๒. ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ส.๒๕๔๔ วันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: ๓. ได้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่าง ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อ้างอิง: ๔. ได้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์แอ๊ดว้านด์เอ็กเซล จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ระหว่าง ๑๔ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อ้างอิง: ๕. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
อ้างอิง: ๑. ได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม AUTHOR WARE จำนวน ๓๐ ชั่วโมง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
อ้างอิง: ๒. ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องการปฏิรูปการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน โดยสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษา พิษณุโลก เขต ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย" ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2539 (1996)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการอบรม Windows ๓.๑ Thai Edition เมื่อ ๑๗ สิงหาคม - ๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดย ECC (Thailand)
อ้างอิง: ๒. เป็นผู้มีคุณวุฒิสอบไล่ได้วิชา BASIC COMPUTER FOR BUSINESS หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดย โรงเรียนสยามสแควร์ธุรกิจการศึกษา
อ้างอิง: ๓. ได้สำเร็จการศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์ หลักสูตร เอ็กเซล (๓๐ ชั่วโมง) ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พงศ.๒๕๓๙ โดย โรงเรียนพัฒนาวงษ์ไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2537 (1994)
อ้างอิง: ได้ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๗ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2536 (1993)
อ้างอิง: ๑. ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ รุ่น ๑ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก โดย กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน พงศ.๒๕๓๖
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ๑. เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "วินัยและจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย" เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ๑. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (โครงการเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาช
ชื่อโครงการ: ๒. เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแบบวิเคราะห์ความจำเป็นการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน" ให้กับผู้บริหารและ จนท.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: ๑. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ บรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ฯ ๒ อาคาร ๓๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลั
ชื่อโครงการ: ๒. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑๗๖ คน เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาช
ชื่อโครงการ: ๓. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Competency based" และ การนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ" ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการ "การพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน" ปีงบประมาณ ๑๕๕๘
ชื่อโครงการ: ๔. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการบริหารงานบุคคล" ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เขาค้อไฮแลนด์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางระบบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ชื่อโครงการ: ๕. เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ สนอ.หรือเทียบเท่า และระดับ ผอ.กองหรือเทียบเท่า ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อโครงการ: ๖. เป็นวิทยากรให้ความรู็และแนะนำการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๑) ศูนย์ IT อาคารศูนย์ภาษาแล
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๑. เป็นกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน ๓ ราย (ผอ.กองกลาง,ผอ.กองนโยบายและแผน,หน.สำนักงาน ผอ. สำนักศิลปะฯ) มรภ.นครสวรรค์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๑. เป็นกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นางสาวพงษ์ลดา คงหอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนัก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๒. เป็นกรรมการและเลขานุการในการประเมินบุคลากรของ มรภ.พิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน (ร่มใหญ่) (ตามคำสั่ง ที่ ๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๓. เป็นกรรมการและเลขานุการในการประเมิน นส.พนาวัน เปรมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา (ตามคำสั่ง ที่ ๑๐๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรั
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๔. เป็นเลขานุการในการประเมินผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (คู่มือปฏิบัติงาน) ของ นส.พนาวัน เปรมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา (ตามคำสั่งที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน ฯ ระดับชำนาญการ สั่
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๑. เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินค่างานกำหนดระดับตำแหน่งชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์ (ตามคำสั่ง มรภ.พิบูลสงคราม ที่ ๑๔๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งเป็นชำนาญการ คณะครุฯ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ๒. เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งเป็นชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (ตามคำสั่งที่ ๑๔๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งเป็นชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการ
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อรางวัล: ๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๔ ระดับอำเภอ กลุ่มข้าราชการระดับ ๖ - ๘ โดย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2535 (1992)
ชื่อรางวัล: ๑. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ลำดับที่ ๑ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษณ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ประเภทสำนักงาน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พงศ.๒๕๓๕ โดย สำนักงานการประถมศ
ปี พ.ศ. 2534 (1991)
ชื่อรางวัล: ๑. มีส่วนร่วมในการบริหารงานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยอดเยี่ยม ระดับเขตการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๓๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "วินัยและจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย"
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๒. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๓. เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๑. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๑ การตลาด (Marking) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๒. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๒ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๐:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๓. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๓ การบริหารการปฏิบัติการ (Operational Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๔:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๔. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๗:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๕. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๕ เศรษฐศาสตร์ (Economics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๙:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๖. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๖ การบริหารองค์การ (Organization Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๖:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๗. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๗ การเงิน (Finance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๔.๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๘. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๘ การบริหารโครงการ (Project Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๒:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๙. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๙ กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๙:๓๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ๑๐. ได้ผ่านการเรียนหมวดวิชา หมวดที่ ๑๐ ภาวะผู้นำ (Leadership) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร mini MBA (mini Modern Business Aministrator) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Academy) ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเป็นระยะเวลาเพื่อนำไปบันทึกในประวัติการฝึกอบรมเท่ากับ ๑๐:๐๐ ชั่วโมง โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.