ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตชัย ปิมแปง  
  Asst. Prof. Dr. Pichitchai Pimpang
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: p.pimpang@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, gas sensors, chemical sensors, nanotechnology, thin film technology, Nanophysics
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, gas sensors, chemical sensors, nanotechnology, thin film technology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: S. Phophayu, P. Pimpang, S. Wongrerkdee, S. Sujinnapram, S. Wongrerkdee, Modified graphene quantum dots-zinc oxide nanocomposites for photocatalytic degradation of organic dyes and commercial herbicide, J. Reinf. Plast. Comp., 2020, 39(3-4), 81-94.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง และสุภาพ ชูพันธ์, เซ็นเซอร์ตรวจวัดรังสียูวีที่เตรียมจากโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่มีเซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ช่วย (UV Sensor based on Zinc Oxide Nanostructures Assisted by Surface Plamon Resonance), PSRU Journal of Science and Technology, 2019, 4(2): 11-22.
อ้างอิง: P. Pimpang, S. Wongrerkdee and S. Choopun. Charge Transfer Improvement of ZnO-based Dye-sensitized Solar Cells Modified with Graphite Nanosheets and Bilayer Photoelectrode Structures. Ferroelectrics, 2019, 552, 1-9.
อ้างอิง: S. Phattum, P. Pimpang, S. Wongrerkdee, K. Lohawet, A. Kaewprajak, P. Kumnorkaew, S. Sujinnapram,S. Moungsrijun, S. Krobthong, and S. Wongrerkdee, Interfacial improvement of hole transporting layer using graphenequantum dots for efficiency enhancement of organic photovoltaics, Interdisciplinary Research Review, 2019, 14(6), 57-61.
อ้างอิง: R. Sumang, Theerachai Bongkarn, Pichitchai Pimpang, Nattawut Thongmee, Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and un-substituted CaCu 3 Ti 4-x A x O 12 ceramics. Ferroelectrics, 2019, 552, 84-94.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: P. Pimpang, R. Sumang and S. Choopun, Effect of Concentration of Citric Acid on Size and Optical Properties of Fluorescence Graphene Quantum Dots prepared by Tuning Carbonization Degree, Chiang Mai J. Sci. 2018, 45(5); 2005-2014.
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง ,วีระศักดิ์ ทองอ่อน และสุภาพ ชูพันธ์. การปรับปรุงสมบัติการตรวจวัดอะเซทิลีนของเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์ด้วยการเติมอนุภาคนาโนทองคำ (Improvement in Acetylene Sensing Properties of Zinc Oxide Nanowires Embedded with Gold Nanoparticles). PSRU Journal of Science and Technology, 2018, 3(2): 1-12
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: P. Pimpang, A.S. Zoolfakar, R.A. Rani, R.Ab. Kadir, D. Wongratanaphisan, A. Gardchareon, K. Kalantar-zadeh, S. Choopun, Hydrogen sensors based on gold nanoclusters assembled onto ZnO nanostructures at low operating temperature, Ceram. Int. 2017, 43, S511–S515
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: P. Pimpang, A.S. Zoolfakar, D. Wongratanaphisan, A. Gardchareon, E.P. Nguyen, S. Zhuiykov, S. Choopun, K. Kalantar-Zadeh, Atomic Force Microscopy Adhesion Mapping: Revealing Assembly Process in Inorganic Systems, J. Phys. Chem. C 2013, 117, 19984-19990
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: P. Pimpang, and S. Choopun, Monodispersity and Stability of Gold Nanoparticles Stabilized by Using Polyvinyl Alcohol, Chiang Mai J. Sci. 2011, 38(1), 31-38.
อ้างอิง: P. Pimpang, D. Wongratanaphisan, A. Gardchareon and S. Choopun, Size Reduction of Gold Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation and Reirradiation in Water Media, Mater. Sci. Forum. 2011, 695, 174-177
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: E. Wongrat, P. Pimpang and S. Choopun, Comparative Study of Ethanol Sensor Based on Gold Nanoparticles: ZnO Nanostructure and Gold: ZnO Nanostructure, Appl. Surf. Sci., 2009, 256, 968–971
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: P. Pimpang, W. Sutham, N. Mangkorntong, P. Mangkorntong and S. Choopun, Effect of Stabilizer on Preparation of Silver and Gold Nanoparticle Using Grinding Method, Chiang Mai J. Sci. 2008, 35(2), 250-257
อ้างอิง: E. Wongrat, P. Pimpang, N. Mangkorntong and S. Choopun, Ethanol Sensing Characteristics of ZnO Nanostructures Impregnated by Gold Colloid, Adv. Mater. Res. 2008, 55-57, 293-296
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Short-term Research Training, on 4 April–26 September 2013, the School of Electrical and Computer Engineering, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: The 8th Siam Photon Science Camp, on 9 – 13 May 2011at the National Synchrotron Research Center, Nakorn Rajsima, Thailand.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: International Scientific Instrument Technology Workshop (ISITW 2010), on 18 – 29 October 2010 at Instrument Technology Research Center (ITRC), Hsinchu, Taiwan, ROC.
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การศึกษาการฟลูออเรสเซนต์ของรังสีอินฟราเรดจากคลอโรฟิลล์ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แสงเลเซอร์ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การวิเคราะห์ฟังก์ชันความสัมพันธ์ในเวลาของความเข้มแสงกระเจิงและการหาสัมประสิทธิ์การแพร่ของอนุภาคคอลลอยด์ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของZn2Ti3O8โดยเทคนิคออกซิเดชันเชิงความร้อนเพื่อประยุกต์เป็นตัวตรวจจับก๊าซ (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อรางวัล: Paper award "Charge Transfer Improvement of ZnO-based Dye-sensitized Solar Cells Modified with Graphite Nanosheets and Bilayer Photoelectrode Structures. International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018)"
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 20030000808
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: คำขอสิทธิบัตรเลขที่ 1601000074
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.