ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  
  Assoc. Prof. Dr. Wirot Tikjha
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267106
อีเมล์: wirottik@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
2 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Difference equations
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Periodic Behavior of Solutions of a Certain Piecewise Linear System of Difference Equations
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Some properties of certain piecewise linear system of difference equations
อ้างอิง: Periodic solutions of a piecewise linear system of difference equations
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Equilibriums and Periodic Solutions of Related Systems of Piecewise Linear Difference Equations
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: On the global behavior of x_{n+1} = |x_n| - y_n - 1 and y_{n+1} = |x_n| + y_n
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Patterns of boundedness of the rational system xn+1 = 1/(A1xn+B1yn+C1yn) and yn+1= (2 + 2xn + 2yn) / (A2xn+B2yn+C2yn)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: On the global character of the system of piecewise linear difference equations xn+1 = |xn| - yn - 1 and yn+1 = xn - | yn|
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.