ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ  
  Dr. -Adul -Wangsrikoon
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองอธิการบดี
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -055230597
อีเมล์: adul@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
2 ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533
3 กศ.บ. (คณิตศาสตร์ - อังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2528
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารการศึกษา, การวางแผนยุทธศาสตร์, การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.