ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์  
 Asst. Prof. pimchanok Phrigboonchan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080
อีเมล์: pimchanok5512@gmail.com,pimchanok.ph@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
2 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช 2538
 
ความเชี่ยวชาญ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร, Bakery Techonlogy, Food product development
 
ความสนใจ
อาหาร/โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเต้าหู้นมสดด้วยนมเม็ดบัว. วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ. Page: 1555-1559
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเต้าหู้นมสดด้วยนมเม็ดบัว. แก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 45 ฉบับพิเศษ 1/2560. Page: 1555-1559
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2555).การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มตะไคร้ผสมใบเตย. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science Vol.13 No.1, 2012. Page: 27-33
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2554).สภาวะการบ่มที่เหมาะสมในการผลิตก๋วยเตี๋ยว. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม 2554. Page: 25-32
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากรำข้าวหอม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 24 พฤศจิกายน 2560. Page: 233-239
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.