ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สิริอร ไตรทรัพย์  
  Sirion Taisub
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267087
อีเมล์: ajpoopan@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
2 ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการภาครัฐและเอกชน, รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์
 
ความสนใจ
นโยบายสาธารณะ, องค์การและการจัดองค์การ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการ กิจกรรม จัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา วันที่ 10-12 มิถุนายน 2560 ณ ภูแก้ว รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.