ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ  
  Dr. Sukunyasopee Chaiklam
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7088
อีเมล์: sukunyasopee@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ด (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
3 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, นิทานพื้นบ้าน
 
ความสนใจ
ตำนานพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย, คติชนวิทยา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.