หรือ 
 
     
 
ขณะนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ระบุความเชี่ยวชาญแล้วทั้งหมด 440 คน
ผลรวมคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก 456 คน 78.89%
 
ดี 36 คน 6.23%
 
ปานกลาง 18 คน 3.11%
 
พอใช้ 15 คน 2.60%
 
ควรปรับปรุง 53 คน 9.17%
 
 
จำนวนผู้ลงความเห็น :
578 คน
ลงความเห็นครั้งแรก :
08/06/2558 12:24:40
ลงความเห็นครั้งล่าสุด :
18/10/2564 23:02:05
 
Flag Counter
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.