ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม  
 Mr. Pattanaphanu Tooltham
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: pattanaphanu.tooltham@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556
2 สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
Social Work, Social Welfare Policies, Critical Theory and Critical Social Research Methods, Gender Development , Child, Youth and Family Welfare, Labor Welfare and Social Movement , Civil Politics and Social Movement , Community and Local Welfare, ASEAN Social Work , Human Rights, International Social Work, Transdisciplinary Research , Post-normal Sciences, Sustainability Sciences , Development Studies
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sahattecho, W., Junbua, J., Pairodwootthipong, O., Cruawong, P., & Tooltham, P. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management. The Knowledge and Attitude Related to Community Business, 18(2), 353-360.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม และคณะ.(2564).การพัฒนาเครือข่ายองค์กรส่งเสริมสุขภาพในการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง,10(2), 93-108.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม. (2563). ปริทรรศน์การวิจัยแนวเรื่องเล่าทางสังคมศาสตร์สู่งานสังคมสงเคราะห์. วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11(1), 89-106.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม. (2563). ทฤษฎีความขัดแย้งและกระบวนทัศน์แบบวิพากษ์: นัยยะต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และการเรียนการสอนสังคมสงเคราะห์. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 28(2), 1-23.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม และคณะ. (2563). การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 9(2), 78-90.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม. (2563). การพัฒนาชุมชนบนฐานพหุวัฒนธรรม : ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาสังคมสงเคราะห์เชิงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, 14(1), 99-114.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pattanaphanu Tooltham. (2015). The Advancement of Social Welfare Policies of Thai Women Workers. The 3rd Annual International Conference on “New Voices in Global Health and Well-being 2015 : Reducing Inequality”, 33-44.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม. (2557). การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์แนวเฟมินิสต์. รายงานสืบเนื่องการสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง“การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายและการปฏิบัติการทางสังคม”, 177-188.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pattanaphanu Tooltham. (2015). The Advancement of Social Welfare Policies of Thai Women Workers. The 3rd Annual International Conference on “New Voices in Global Health and Well-being 2015 : Reducing Inequality” March 6th 2015 at Amari Don Muang Airport Hotel, Thailand.
อ้างอิง: Pattanaphanu Tooltham. (2015). Women Participation in Civil Politics : Life Experience Approach. The 4th ICADA International Conference on “ASEAN and Globalization : Transparency, Integrity, and Sustainability” May 29th 2015 at National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม. (2558). การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อพัฒนานโยบายสวัสดิการครอบครัวของ กลุ่มแรงงานหญิงไทยผ่านแนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ. การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 “ภัยคุกคาม : ทางรอดของครอบครัวไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง” กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่, กรุงเทพฯ.
อ้างอิง: Pattanaphanu Tooltham. (2015). Feminist Approach and Reconsidering Concepts of Social Work Research Method in Thai Social Dynamics : The Case of WWUG. The 23rd Joint Regional Conference APASWE & IFSW - Asia Pacific “Asia-Pacific Growth and Crisis: Social Work and Policy Discourses” 20 - 24 Oct 2015 at Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม.(2557). การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์แนวเฟมินิสต์. การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 “การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายและการปฏิบัติการทางสังคม” วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pattanaphanu Tooltham (Project Staff) et al. (2015). The Review of Alternative Care in Thailand : Policy to Practice with Special Focus on Children Affected by HIV and AIDS (CABA). Bangkok: UNICEF.
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง“การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์แนวเฟมินิสต์”
ชื่อรางวัล: วิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2558 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กและครอบครัวของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีด้วยการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์แนวเฟมินิสต์”
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.