ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร  
  Dr. Phatthanan Sirikitsathian
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7103
อีเมล์: phatthanan.s@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2563
2 วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) ม.มหิดล 2554
3 วท.บ. (วิทยาศาสตร์) ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , System Analysis and Design for Business, Software Package and Application for Business
 
ความสนใจ
Business Intelligence, Data Analytics for Business, Innovation and Technology Management for Business, Information Visualization
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Sirikitsathian, P., Chaveesuk, S., and Sathitwiriyawong, C. (2020). Key Factors in Accessibility to and Acceptance of a Website for University Students with Visual Impairment, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(2). 122-139.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Sirikitsathian, P., Sathitwiriyawong, C., and Chaveesuk, S.(2020). Key Factors in Accessibility to and Acceptance of a Website for University Students with Visual Impairment. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(2), 122-139.
อ้างอิง: Sirikitsathian, P.,Sathitwiriyawong, C., and Chaveesuk, S.(2020). Key Factors in Accessibility to and Acceptance of a Website for University Students with Visual Impairment. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(2), 122-139.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Sirikitsathian, P., Chaveesuk, S., and Sathitwiriyawong, C. (2017). A conceptual framework for better understanding of factors influencing accessibility to a website and its acceptance by university students with visual impairments, International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, 1-5. doi:10.1109/ICITEED.2017.8250493
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sirikitsathian, P., Chaveesuk, S., and Sathitwiriyawong, C. (2016). A Conceptual Framework of Students with Visual Impairments on Website Accessibility Acceptance. International Computer Science and Engineering Conference, 196-200. doi:10.1109/ICSEC.2016.7859898
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ "ก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564"
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้วิจัย)
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 9
อ้างอิง: Microsoft Excel Advanced
อ้างอิง: GIS for Professional with QGIS
อ้างอิง: ทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา SOFT SKILLS นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม
อ้างอิง: การพัฒนานวัตกรรม การเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือตำราวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในท้องถิ่น (Local-business Data Analytics : LDA PSRU)
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 9
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Excel Advanced
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: GIS Professional with QGIS
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.