ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  
 Miss Nattaporn Tungcharoenchai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nattaporn.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการคลังสินค้า, สถิตวิศวกรรม, การควบคุมคุณภาพ, วิธีการดำเนินงาน, การจัดการอ
 
ความสนใจ
VBA
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล,ณัฐพร ตั้งเจริญชัย.(2563). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวัง ทองจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563), 53-70 (TCI 2)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์ และสุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ (2561). การพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน โดยการใช้แอพพลิเคชั่น Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวัสดุวิศวกรรม ให้ ทันสมัยกับยุคไทยแลนด์ 4.0.การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561, 164- 170 (TCI 2)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัชชัย เทพกรณ์,ผศ. อลงกรณ์ เมืองไหว, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ ณัฐพร ตั้งเจริญชัย และ ปุณณทัต งามขำ (2561). การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสม เสร็จ กรณีศึกษาตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561, หน้า 516-524.
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ ,รุ่งนภา แก้วศิริ, ภาณุวิชย์ พร คุณา และจุฑามาศ โตสาตร์ (2561). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเบิก-เติมวัสดุ คงคลัง กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดพิษณุโลก. การ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 343-353.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ผศ. อลงกรณ์ เมืองไหว, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ และ ธัชชัย เทพกรณ์. (2559). การจัดการสินค้าคงคลัง แบบ ABC Analysis จากโรงงานกรณีศึกษาในจังหวัด พิษณุโลก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต, หน้า 274-280
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การจัดการโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมใบยาสูบ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปล่าสู่สายธารคุณค่า กรณีศึกษา หจก.มิสเตอร์คอป พลาสติก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียน
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.