ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  
 Miss Nattaporn Tungcharoenchai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: nattaporn.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการคลังสินค้า, สถิตวิศวกรรม, การควบคุมคุณภาพ, วิธีการดำเนินงาน, การจัดการอ
 
ความสนใจ
VBA
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: พิมพ์อร เสาหิน, จตุพัฒน์ วรรณดี, นุติพงษ์ แก้วจีน, ณัฐพร ตั้งเจริญชัย (2567).การพยากรณ์ความต้องการอาหารไก่ที่เหมาะสม สำหรับกรณีศึกษา บริษัทอุ่นเรือนฟาร์ม 88 จำกัด วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, 29-47 (TCI 2)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, จิรวัฒน์ เศวตบุณยสิทธิ์, ษมาวีร์ มุกสุวรรณ,ศศิวิมล สะทองเพชร.(2566).การพยากรณ์การสั่งซื้อน้้าดื่มที่เหมาะสม ส้าหรับสินค้าคงคลัง ร้านค้ากรณีศึกษา.วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม, 39-51 (TCI 2)
อ้างอิง: Nattaporn Tungcharoenchai and Krittima Intagoon. (2023).Value Stream Mapping Analysis And Transportation Improvement For Tobacco Supply Chain: A Case Study Of Tobacco Farmers Group At Si Samrong District, Sukhothai Province. Life Sciences and Environment Journal, Pibulsongkram Rajabhat University.Vol. 24 No. 2: July - December,535-552 (TCI 1)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤติมา อินทะกูล,ณัฐพร ตั้งเจริญชัย.(2563). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ตำบลวังทอง อำเภอวัง ทองจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563), 53-70 (TCI 2)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์ และสุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ (2561). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วยกูเกิลคราสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน., วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, 164-170 (TCI 2)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ปราบปราม อ่อนตา, กิตติพศ พานจันทร์, ธนพงษ์ ทองพิมพ์, ธัชชัย เทพกรณ์, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์, และ ณัฐพร ตั้งเจริญชัย. (2564). การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปล่าสู่สายธารคุณค่า กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 หน้า 287 – 300.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัชชัย เทพกรณ์,ผศ. อลงกรณ์ เมืองไหว, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ ณัฐพร ตั้งเจริญชัย และ ปุณณทัต งามขำ (2561). การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสม เสร็จ กรณีศึกษาตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก พิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561, หน้า 516-524.
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ธัชชัย เทพกรณ์, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ ,รุ่งนภา แก้วศิริ, ภาณุวิชย์ พร คุณา และจุฑามาศ โตสาตร์ (2561). การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเบิก-เติมวัสดุ คงคลัง กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดพิษณุโลก. การ ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 343-353.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ณัฐพร ตั้งเจริญชัย, ผศ. อลงกรณ์ เมืองไหว, สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ และ ธัชชัย เทพกรณ์. (2559). การจัดการสินค้าคงคลัง แบบ ABC Analysis จากโรงงานกรณีศึกษาในจังหวัด พิษณุโลก. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต, หน้า 274-280
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การศึกษาการพยากรณ์การสั่งซื้อน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อ การหาคำสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านน้ามล
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การจัดการโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมใบยาสูบ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปล่าสู่สายธารคุณค่า กรณีศึกษา หจก.มิสเตอร์คอป พลาสติก
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยในชั้นเรียน
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: อบรมการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน "AUN-QA implementation and Gap Analysis" สำหรับหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4: In-House Training ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ การวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE (OUTCOME - BASED EDUCATION) และ CWIE
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุม MS 308 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) ณ ห้องประชุม Meeting Hall โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม “FLEXSIM " ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM
อ้างอิง: โครงการ Talent Mobility ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ และสถานประกอบการ อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#3
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#3
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ” ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (สามย่าน) กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ้างอิง: อบรมโครงการU2T จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส
อ้างอิง: อบรมโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล ปากแคว วันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจแหล่งทุน และเชื่อมโยงกับโจทย์การวิจัย วันที่ 7-8 ธ.ค. 2564 ณ เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.