ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. พิณรัตน์ นุชโพธิ์  
  Dr. Pinnarat Nuchpho
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7103 ต่อ 218
อีเมล์: pinnarat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2562
2 ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
4 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู (-) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Fuzzy FMEA, Data mining, MIS, Fuzzy inference system, Innovation technology, AHP
 
ความสนใจ
Intelligent and Expert System, Fuzzy logic, Fuzzy FMEA, TQM, MIS, DSS, Mathematics, Innovation technology, Fuzzy inference system
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Nuchpho, P., Nansaarng, S., & Pongpullponsak, A. (2019). Modified Fuzzy FMEA Application in the Reduction of Defective Poultry Products, Engineering Journal, 23(1), 171-190.
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และคุณธรรม สิทธิศักดิ์. (2562). การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม., vol. 1(1), 91-106.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิชาการรมยสาร, ปีที่ 16 (ฉบับพิเศษ), 93-113.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และ ศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อภาวะการมีงานทํา: กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารปาริชาต, 30(3), 74-85.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชนากานต์ กลางวงษ์,วงศธร ใจทน เอกสิทธิ์ เลิศนุช, ณฐนน โตสินฐาธร และพิณรัตน์ นุชโพธิ์ (2563). การพัฒนาไลน์บอทสำหรับประชาสัมพันธ์ร้านอาหารครัวยกสำรับ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”, 7 กุมภาพันธ์ 2563. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, หน้า 1247-1252.
อ้างอิง: อัตพร อุ้ยตา,ธัญญา เมืองชาวนาม เกริกพล แก้วทุ่ง, สรวิชญ์ วงษาสนธิ์ และพิณรัตน์ นุชโพธิ์. (2563). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า ร้านรุ่งทิพย์มอเตอร์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”, 7 กุมภาพันธ์ 2563. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, หน้า 1253-1263.
อ้างอิง: กัญญาภัทร มาดกาด, ศันสนีย์ ชัยทะมาท, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และธนพร รังสิกรรพุม. (2563). การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบสะสมแต้มดิจิตอลไลน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, หน้า 2209-2215.
อ้างอิง: อุบลวรรณ โพธิ์ดี,จินตปาตรี ทองหมื่นสี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และธนพร รังสิกรรพุม. (2563). การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ก, ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 8, 14-16 กุมภาพันธ์ 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, หน้า 2283-2288.14-16 กุมภาพันธ์ 2563
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และพรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร: กรณีศึกษา อินโฟกราฟิกนําเสนอหลกัสูตร คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0, 2 กุมภาพันธ์ 2561. ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด), หน้า 78-87.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ปทุมรัตน์ สนสุด, ณัฐกิตติ์ กริตสารนันท์, สุธิพงษ์ โตฉิม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 808-824.
อ้างอิง: ยศภัทร เทศทัน, อิทธิกร ระวังภัย, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 825-837.
อ้างอิง: อรรถกร ทองสิงห์, อัครินทร์ โพธิ์ทอง, ฐิติกานต์ ศรีสำอาง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 895-908.
อ้างอิง: จักรพันธ์ รู้สมัย, เมธานี แก้วแดง, ฐิติพร เกษรพรม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า และความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสำโรง จ.สุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 910-921.
อ้างอิง: อทิตยา แสนแก้ว, เบญจวรรณ สุโท, พีระพงษ์ อรัญญิก, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 922-935.
อ้างอิง: กษิติ เหลืองสกุลพงษ์, อรพินท์ ทวี, ศศิธร ห่อทอง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 936-948.
อ้างอิง: ธัญลักษณ์ จันทร์มาก, กชนิภา โฮกขาวนา, อภิชัย สุขเกษม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาวิธีป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 958-970.
อ้างอิง: ภาคภูมิ สิงห์แก้ว, ณัฐพล บุญมี, ทศพล ศรีพุฒ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 984-998.
อ้างอิง: เทพพิทักษ์ อิ่มชม, วุฒิภัทร ฟองจางวาง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่ที่ 6 บ้านชาติตระการ ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 253-264.
อ้างอิง: กัญชลิกา ทองอยู่, จุฑามาศ ขวัญใจดี, ปาริชาต โวหาร, สุปรีญา คงยาดี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 362-379.
อ้างอิง: พิณรัตน์ นุชโพธิ์, ศุภศิว์ สุวรรณเกษร และอรรถพร เลิศอร่ามแสง. (2560). แนวทางการพัฒนาหลักสูตรจากการมีส่วนร่วมของบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. หนังสือรวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3, 3-6 พฤษภาคม 2560. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, หน้า 295.
อ้างอิง: เตือนจิตร วัฒนะพงศ์, สิริพร นาคบุรี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาพฤติกรรม และผลกระทบของสังคมออนไลน์ที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 411-418.
อ้างอิง: กิตติพงษ์ เที่ยงธรรม, ศักดิ์ดา นิลคง, กฤษฎา แก้วภู, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). โรคติดต่อจากสุนัขจรจัดในชุมชนอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 24-30.
อ้างอิง: เจษฎากร แสงอรุณ,ศิขรินทร์ แก้วใส, จิราพรรณ กลิ่นสังข์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล กรณีศึกษาเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 70-77.
อ้างอิง: ติณณมินทร์ มาลามาศ, พรสวรรค์ เยี่ยมสุวรรณ, อภินันท์ นฤสุข, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560).ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7, 8-9 สิงหาคม 2560. ปทุมธานี: อิมแพ็ค อารีน่า, หน้า 259-275.
อ้างอิง: ณัฐญาภรณ์ เอมพิณ, สุภัสสรา เดชอัครา, หนึ่งฤทัย โสไธสง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 123-127.
อ้างอิง: ณัฐพงศ์ ทองศักดิ์, พิทักษ์ เปี่ยมบุญ, ภัสทราวดี สมศักดิ์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาระหนี้สินของเกษตรกร หมู่ที่ี 3 บ้านใหม่เจริญธรรม ตำลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 128-134.
อ้างอิง: ทรัพย์ทวี ป้องป้อม, สิริรักษ์ ทองงามดี, อารีรัตน์ แซ่เฮง, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานของประชาชน หมู่ 14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 135-145.
อ้างอิง: ทัตติยา ยิ้มน่วม,ศิรินภา แสวงทอง, ชัยวัฒน์ มณีวงศ์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ศักยภาพผู้นำชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชนในหมู่บ้าน. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 146-161.
อ้างอิง: นริศรา วิหารพรหม, สริตา เชิดโฉม, ประภาภรณ์ นิลดี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความต้องการพัฒนาฉลากสินค้าน้ำตาลสด. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 188-197.
อ้างอิง: ชยาภรณ์ ภู่กล่อม, ปวีณา ปรุงเปี่ยม, พิทูรย์ เส็งพานิชย์, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 207-218.
อ้างอิง: ภานุมาศ อินทร์ทิพย์, นภัสสร กุลเจ็ก, ชัยวัฒน์ ลาสม, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หน้า 241-249.
อ้างอิง: สุพรรณิภา ปรวนอุ้ม, จิดาภา ราชพรมมา, ระพีพรรณ เริงหิรัญ, อิสระ วังคีรี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). ผลกระทบจากการใช้ถนน : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังกระดาษเงิน หมู่ 2 คุ้มเหนือ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 268-272.
อ้างอิง: อมรรัตน์ สมศรีษะ, วราภรณ์ เขียวสี, นพธนพงษ์ วงศ์ใจฟูธนดล, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ สุวรรณเกษร. (2560). การศึกษาการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาคม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2, 10 สิงหาคม 2560. นครสวรรค์: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, หน้า 485-498.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Suwankesorn, S., Nuchpho, P., Pangong, A., & Wuttaphan N (2014). The Multiple Logistic Regression Analysis of the Private Factors Affecting Academic Achievement of the Students of Management Science Faculty of Pibulsongkram Rajabhat University. Proceedings of The 4th Conference SMARTS “Asian Identities 2014” (pp.427-434). Bangkok: Faculty of Arts, Silpakorn University.
อ้างอิง: Nuchpho, P., Nansaarng, S., & Pongpullponsak, A. (2014). Risk Assessment in the Organization by using FMEA Innovation: A Literature Review. Proceedings of The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), Innovations and Good Practices in Education: Global Perspective (pp.781-789). March15-16, 2014. Hue, Vietnam: Huong Giang Hotel.
อ้างอิง: Nuchpho, P., Nansaarng, S., & Pongpullponsak, A. (2014). The Fuzzy FMEA method to improve the defects in sanitary ware manufacturing process. Proceedings of The International Conference on Applied Statistics 2014 “Connecting Local to Global with Statistics" (pp. 198-205). May 21-24, 2014. Khon Kaen: Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Pongpullponsak, A., & Nuchpho, P. (2007). A Study of Road Accident in Thailand using Association Rules of Data Mining Technique. Proceedings of the 2007 National on Computer Information Technologies (pp. 61-68). 31 January 2007, Trang: Rajamangala University of Technology Srivijaya.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Statistics for Research and R program, Faculty of Management Science, Pibulsongkram Rajabhat University.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: R program, Faculty of mathematics, King Mongkut’s University of Technology Thunburi.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Community Based Research: CBR Training
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Development of teaching materials, E-Learning model for Teachers
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: Effective Inventory Management, Veronica Residence Hotel Bangkok
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Application of Virtual Reality Simulation for Development of Transportation Infrastructure Training, King Mongkut’s University of Technology Thunburi.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: SAP Software Training, Amari Watergate Hotel Bangkok.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Professional Training of System Analyst at Department of Mineral Resources. : Development Database to used Macromedia ColdFusion, SQL Server2000, Crystal Report 8.0 and ASP Program.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: CCNA 1 Networking Basic (Cisco Networking Academy), Naresuan University.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย”, วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”ระเบียบการใช้สถิติเพื่องานวิจัย”, วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมภาคบริการและการท่องเที่ยว”, วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2554, มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Honorary Reviewers of Engineering Journal อ้างอิงจาก http://www.engj.org/index.php/ej/reviewers
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Research Ethics Training
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.