ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. จิระภา งามสุทธิ  
  Dr. Jirapa Ngamsuthi
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267102
อีเมล์: jirapa_tuckky@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562
2 กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555
3 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ และ การจัดการ
 
ความสนใจ
Corporate social responsibility, Cross-Cultural Management, Risk Management
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Sahattecho, W., Junbua, J., Pairodwootthipong, O., Cruawong, P., & Tooltham, P. (2021). The Knowledge and Attitude Related to Community Business Management. VOL. 18 NO. 2 (2021): PALARCH’S JOURNAL OF ARCHAEOLOGY OF EGYPT/EGYPTOLOGY, 18(2), 353-360.
อ้างอิง: Thojampa, S., Klankhajhon, S., Sahattecho, W., Pairodwootthipong, O., Junbua, J., & Ngamsutti, S (2021). Roles of Nurses on Rational Drug Use with Diabetic Patients: Case Study. Systematic Reviews in Pharmacy, 12(1), 748-752.
อ้างอิง: วัลลี พุ ท โสม, & จิ ระ ภา จันทร์ บัว. (2021). อิทธิพล ของ บทบาท การ ทำงาน กระบวนการ ทำงาน และ แรง จูงใจ ใน การ ทำงาน ที่ ส่ง ผล ต่อ ประสิทธิภาพ การ ทำงาน เป็น ทีม ของ นักศึกษา ใน สถาบัน การ ศึกษา สาม แห่ง. APHEIT JOURNAL, 27(1), 94-112.
อ้างอิง: พัฒนภาณุ ทูลธรรม,สุเทพ คำเมฆ,ชัยพร อุโฆษจันทร์ และจิระภา จันทร์บัว.(2564).การพัฒนาเครือข่ายองค์กรส่งเสริมสุขภาพในการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง,10(2), 93-108.
อ้างอิง: สุบิน พุ ท โสม, & จิ ระ ภา จันทร์ บัว. (2021). อิทธิพล ของ ความ เสี่ยง ใน การ ซื้อ สินค้า ออนไลน์ ความ พึง พอใจ ใน การ ซื้อ สินค้า ออนไลน์ และ ความ ภักดี ใน การ ซื้อ สินค้า ออนไลน์ ที่ ส่ง ผล ต่อ การ ซื้อ สินค้า ออนไลน์ ซ้ำ. APHEIT JOURNAL, 27(2), 57-73.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Putsom, W., & Junbua, J. (2020). อิทธิพล เชิง สาเหตุ ของ การ แลกเปลี่ยน ระหว่าง ผู้นำ กับ สมาชิก ผล การ ปฏิบัติ งาน ตาม บทบาท และ ผล การ ปฏิบัติ งาน ตาม ความ คิด สร้างสรรค์ ที่ ส่ง ผล ต่อ ความ พึง พอใจ ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ พนักงาน. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 21(3), 174-192.
อ้างอิง: Sahattecho, W., Pairodwootthipong, O., Junbua, J., & Phetsuk, J (2020) A STUDY OF THE PROBLEMS AND THE GUIDELINE FOR PROMOTING THE TOURISM BUSINESS OF BAN GANG WAH – GANG HAI VILLAGE, NAKHON THAI DISTRICT, PHITSANULOK, THAILAND. COMPETITIVE STRATEGY MODEL AND ITS IMPACT ON MICRO BUSINESS UNIT OF LOCAL DEVELOPMENT BANKS IN JAWA, 17(8), 1-14.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Junbua J., Boonlua S., & Sujchaphong P., (2019). The Influence of Strategic Corporate Philanthropy on Firm Performance of Food and Beverage Industry in Thailand. Suthiparithat, 33(108), 239-253.
อ้างอิง: Junbua J., Boonlua S., & Sujchaphong P., (2019). Factors Influencing Strategic Corporate Philanthropy: Empirical Evidence from Food and Beverage Businesses in Central Region, Thailand. Human Behavior, Development and Society, 20(4), 69-79.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Junbua J., & Boonlua S., (2017). The Relationship between Students and Organizational Citizenship Behavior in Thailand. Universal Academic Cluster International April 27-28, Conference in Bangkok
อ้างอิง: Junbua J., (2017). The Links Between Strategic Human Resource Management, Organizational Learning Capability and Organizational Performance: A Conceptual Model. The 4th International Postgraduate Student Colloquium, June 17, Topland Hotel, Phitsanulok, Thailand
อ้างอิง: Junbua J., & Schjoedt L.,(2017). The Mediating Effect of EO on Learning Organizations’ Performance: A Conceptual Examination. 62nd ICSB World Conference Buenos Aires, Argentina, June 28th – July 1st, 2017
อ้างอิง: Putsom W., Wongcharee C., Junbua J., Soytong K., Yanpiboon T., & Schjoedt L.,(2017). Six Entrepreneurship’s schools of thought: New Empirical Evidence. 62nd ICSB World Conference Buenos Aires, Argentina, June 28th – July 1st, 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Putsom W., Wongcharee C., Junbua J., & Yanpiboon T., (2016). The sustainable Management Perspective of Dairy Committee and Farmers: Case Study of the Thai-Danish (Mittaphap) Dairy Co-operative Limited. 4 th International Scholar Conference October 25-26, Manado, Indonesia
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: First-time reviewer for the Academy of Management 2017 Annual Meeting, August 4 - 8, in Atlanta, GA.
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ใบประกาศนียบัตรอบรม Amos
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ICSB 2017 World Conference Certificate of Participation
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.