ชื่อ-นามสกุล
 นายสัญญา ปานแย้ม  
 Mr. Sanya Panyam
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
ตำแหน่งบริหาร: รษก.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267087
อีเมล์: sanya_panyam@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการตลาด)) สถาบันราชภัฏพระนคร 2541
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทย ประเภทเครื่องสาย, ดนตรีพื้นบ้านมังคละ
 
ความสนใจ
ด้านการเงินและพัสดุ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ดนตรี, กีฬา
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.