ชื่อ-นามสกุล
 นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ  
 Mr. Paisan Rungnapapen
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267-200
อีเมล์: paisan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วทบ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ กู้ข้อมูลไฟล์ต่างๆที่เกิดความเสียหาย
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 Level1
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Office Excel 2016
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Office Word 2016
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Office Excel 2010
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Office PowerPoint 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Office Word 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Computing Fundamentals
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Computing Living Online
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Computing Key Applications
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.