ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน  
  Dr. Piyaluck Brikshavana
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: piyaluck_pong@yahoo.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
2 ศษ.บ. (การประถมศึกษา) - 2537
3 ค.ม. (การประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาปฐมวัย, Child Development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน (2554).การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MADE. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3, 2554. Page: 107 - 115
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการครอบครัวสถานศึกษาสัมพันธ์สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ปฐมวัย
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.